Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz a Győri Fellebbviteli Főügyészség egy bántalmazó férfival szemben

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a haj­lék­ta­lan vád­lott a szin­tén haj­lék­ta­lan sér­tet­tet rend­sze­re­sen bántalmazta.

A Győri Tör­vény­szék a 2021. már­ci­us 3. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­ben a vád­lot­tat foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt – hal­ma­za­ti bün­te­té­sül, mint külö­nös vissza­esőt – 6 évi bör­tön­bün­te­tés­re és 6 évi köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, a vád­lott koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát elren­del­te, és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lott és a sér­tett haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­tat­tak, oly­kor köze­leb­bi kap­cso­la­tot is léte­sí­tet­tek egy­más­sal. Kap­cso­la­tuk során a férfi rend­sze­re­sen agresszív­vé vált és sok­szor bán­tal­maz­ta a nálá­nál lénye­ge­sen gyen­gébb fizi­ku­mú nőt. Több­ször ököl­lel vagy kéz­zel fejbe ütöt­te a sér­tet­tet, emel­lett több ízben fejbe rúgta. A negye­dik bán­tal­ma­zá­sa során a sér­tett köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett. A vád­lott ezt köve­tő­en más alka­lom­mal is bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, test­szer­te ököl­lel ütöt­te, bor­da­tö­rést is okoz­va, s bán­tal­ma­zott más sze­mélyt is, aki­nél a sérü­lé­sek kap­csán az ököl­üté­sei foly­tán a súlyo­sabb sérü­lés reá­lis lehe­tő­sé­ge nem volt kizárható. 

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek nagyobb szá­má­ra és nagyobb nyo­ma­té­ká­ra tekin­tet­tel a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló vád­lot­tal szem­ben kisza­bott bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés egy­aránt súlyo­sí­tan­dó, a közép­mér­té­ket (6 év 6 hónap) jóval meg­ha­la­dó sza­bad­ság­vesz­tés és ehhez iga­zo­dó köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa indokolt.