Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyész a több erőszakos bűncselekményt elkövető vádlottal szemben - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki a lakó­he­lyén külön­bö­ző ingat­la­nok­ba bemen­ve rend­sze­re­sen lopott, majd egy rab­lá­si kísér­le­te köz­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoz­va bán­tal­maz­ta és meg­erő­sza­kol­ta áldozatát.

A vád­lott egy Tolna megyei tele­pü­lé­sen él, ahol 2019 őszén a tele­pü­lés több csa­lá­di házá­ból, illet­ve azok mel­lék­épü­le­te­i­ből szer­szá­mo­kat, műsza­ki cik­ke­ket és ruhá­za­ti ter­mé­ke­ket tulaj­do­ní­tott el.

2020. már­ci­u­sá­ban a vád­lott ittas álla­pot­ban bement egy isme­rő­se házá­ba, és a sér­tet­tet fel­szó­lí­tot­ta, hogy adjon neki pénzt. Miu­tán a sér­tett közöl­te vele, hogy nincs pénze, a vád­lott dühé­ben ököl­lel több­ször fejbe ütöt­te, kés­sel fenye­get­te, végül a maga­te­he­tet­len áldo­za­tot meg­erő­sza­kol­ta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, halá­lá­nak elma­ra­dá­sa az idő­ben érke­ző orvo­si ellá­tás­nak volt köszönhető. 

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben, sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben, kifosz­tás bűn­tet­té­ben, lopás bűn­tet­té­ben és lopás vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért hal­ma­za­ti bün­te­té­sül mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt 18 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész a vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa iránt fel­leb­be­zett, ame­lyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A véde­lem rész­fel­men­tés és eny­hí­tés iránt ter­jesz­tett elő fellebbezést.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.