Főoldal » Archív » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség a befolyással üzérkedőkre, valamint a vesztegető vállalkozókra

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség – ügyé­szi fel­leb­be­zés foly­tán is – folya­mat­ban lévő másod­fo­kú eljá­rás­ban a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék íté­le­té­nek meg­vál­toz­ta­tá­sát, a vád­lot­tak bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát, vala­mint 9 vád­lott tekin­te­té­ben a bűn­cse­lek­mény bűn­szer­ve­zet­ben tör­té­nő elkö­ve­té­sé­nek meg­ál­la­pí­tá­sát indít­vá­nyoz­za azok­nak az elkö­ve­tők­nek az ügyé­ben, akik vál­lal­ko­zó­kat meg­té­veszt­ve szá­muk­ra pén­zért befo­lyá­su­kat aján­lot­ták fel álla­mi támo­ga­tá­sok meg­szer­zé­se érde­ké­ben. A súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló indít­vány azok­ra a vád­lot­tak­ra is vonat­ko­zik, akik vál­lal­ko­zó­ként a szín­lelt befo­lyá­sért haj­lan­dó­ak vol­tak a vesztegetésre. 

Vád­lot­tak 2017-ben akként követ­tek el bűn­cse­lek­mé­nye­ket, hogy egyi­kük magas rangú minisz­té­ri­u­mi tiszt­vi­se­lő­nek adta ki magát, aki vál­lal­ko­zó­kat meg­té­veszt­ve, pén­zért cse­ré­be álla­mi támo­ga­tá­sok­ra benyúj­tott pályá­za­tok ked­ve­ző elbí­rá­lá­sá­hoz aján­lot­ta befo­lyá­sát. Az ered­mé­nyes meg­té­vesz­tés­hez tár­sa­i­val a fel­lé­pé­sé­nek kül­ső­sé­ge­it – így pl. meg­kü­lön­böz­te­tő fény­jel­zést hasz­ná­ló sze­mély­gép­ko­csik­kal, kom­man­dós beve­té­si ruhá­ba öltö­zött kísé­rők­kel való meg­je­le­nést - is meg­szer­vez­ték.  Az elkö­ve­tői cso­port más tag­jai a vesz­te­ge­té­si célú pénz átadá­sá­ra haj­lan­dó vál­lal­ko­zók fel­ku­ta­tá­sá­ban, illet­ve a velük való kap­cso­lat­tar­tás­ban működ­tek közre.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék az elkö­ve­tői cso­port szer­ve­ző­jét tet­tes­ként, 8 tár­sát bűn­se­géd­ként vesz­te­ge­tést állít­va, hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. A pályá­za­ti nyer­tes­ség érde­ké­ben vesz­te­ge­tés­re haj­lan­dó vál­lal­ko­zók bűnös­sé­gét pedig hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg. Ezért az elkö­ve­tők több­sé­gét sza­bad­ság­vesz­tés­re, illet­ve három vád­lot­tat pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a Somogy Megyei Főügyész­ség vala­mennyi vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tás iránt, a vál­lal­ko­zó­kat meg­té­vesz­tő elkö­ve­tői cso­port tekin­te­té­ben ezen felül cse­lek­mé­nyük bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett­ként meg­ál­la­pí­tá­sa végett jelen­tett be fellebbezést.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, és az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sa iránt nyúj­tott be indít­ványt a Pécsi Ítélőtáblához.