Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség a szír pénzváltó kirablóinak - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, és a vád­lot­tak bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát is indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben szlo­vák elkö­ve­tők rabol­tak ki egy szír pénzváltót.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék külö­nö­sen nagy érték­re bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt I. rendű, II. rendű és III. rendű vád­lot­ta­kat 5-5 év fegy­ház­bün­te­tés­re, IV. rendű vád­lot­tat 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint az elkö­ve­tők elha­tá­roz­ták és meg­ter­vez­ték, hogy a Buda­pest­ről Szlo­vá­ki­á­ba heten­te kijá­ró szír pénz­vál­tót Magyar­or­szá­gon kira­bol­ják. Ennek érde­ké­ben sze­mély­gép­ko­csit bérel­tek, adó­ve­vőt sze­rez­tek be, elosz­tot­ták a fel­ada­to­kat - kik figyel­nek, kik rabol­nak -. Töb­bük terep­szí­nű ruhát öltve, magu­kat rend­őr­nek kiad­va a sér­tett sze­mély­gép­ko­csi­ját a 13. számú főúton meg­ál­lí­tot­ták, fegy­ver­nek lát­szó esz­kö­zö­ket hasz­nál­tak, a pénz­vál­tót és uta­sa­it bán­tal­maz­ták, majd 123.676.000 forint­nak meg­fe­le­lő eurót zsák­má­nyol­tak. A kocsi kesz­tyű­tar­tó­ját, utas­te­rét és cso­mag­tar­tó­ját is átku­tat­ták, majd a pénz mel­lett az indí­tó­kul­csot is maguk­hoz vet­ték, és elmenekültek.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lot­tak ter­hé­re beje­len­tett ügyé­szi fel­leb­be­zést a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta, míg a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket nem látja alaposnak. 

A másod­fo­kú ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a tény­ál­lás rész­be­ni meg­ala­po­zat­lan­sá­gá­nak kikü­szö­bö­lé­se után a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy az I. rendű és III. rendű vád­lot­tak társ­tet­te­sek, továb­bá a vád­lot­tak bün­te­té­sét súlyo­sít­sa. Az ügyész­ség a kisza­bott bün­te­té­se­ket eltúl­zott­nak eny­hé­nek tart­ja a bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra, az előre kiter­velt­ség­re, a szer­ve­zett­ség­re, a fegy­ve­res és cso­por­tos elkö­ve­tés­re, a hiva­ta­los minő­ség szín­le­lé­sé­re, a gát­lás­ta­lan és úton­ál­ló jel­leg­re, vala­mint három sze­mély bántalmazására.