Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség egy kábítószercsempésszel szemben - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a buda­pes­ti fér­fi­nak az ügyé­ben, aki a fiá­val együtt meg­pró­bált Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra kábí­tó­szert csempészni. 

Az ügy­ben a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség emelt vádat. A férfi 2014-ben a fiá­val meg­ál­la­po­dott abban, hogy a Szerb Köz­tár­sa­ság terü­le­té­ről Magyar­or­szág­ra kábí­tó­szert csem­pész­nek, majd azt közö­sen elad­ják. Ennek érde­ké­ben a férfi kiuta­zott Szer­bi­á­ba a kábí­tó­szer meg­szer­zé­se és Magyar­or­szág­ra szál­lí­tá­sa érde­ké­ben. A férfi társa két sze­mély­gép­ko­csit vásá­rolt és két sze­mélyt meg­bí­zott azzal, hogy azok­kal Sza­bad­ká­ra men­je­nek. Ami­kor a kábí­tó­szer beszer­zé­sé­ről a férfi érte­sí­tet­te a fiát, ő nyom­ban kiküld­te a – cse­lek­mény­ről nem tudó – sofő­rö­ket Szer­bi­á­ba, ahol már várta őket a férfi, aki az éjsza­ka folya­mán a nála lévő pót­kul­csok segít­sé­gé­vel elvit­te a két gép­ko­csit és a köz­re­mű­kö­dé­sé­vel kábí­tó­szert rej­tet­tek el azok motor­te­ré­ben. A ter­vek sze­rint a Magyar­or­szág­ra szál­lí­tott külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert a férfi fia vette volna ki a gép­ko­csik­ból, azon­ban azt a tom­pai határ­át­ke­lő­he­lyen a pénz­ügy­őrök meg­ta­lál­ták és lefoglalták.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a vád­lot­tat kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 7 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte. 

Az íté­let ellen az ügyész­ség töb­bek között súlyo­sí­tá­sért, míg a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fel­leb­be­zett, ezért az eljá­rás másod­fo­kon folytatódik.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egyet­ér­tett az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel abban, hogy a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott bün­te­tés arány­ta­la­nul enyhe, ezért annak súlyo­sí­tá­sa indokolt.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.