Főoldal » Archív » Súlyosabb büntetést indítványozott a fellebbviteli főügyészség az ingyenesen felajánlott sört elfogadó pénzügyőrökkel szemben

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség, a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két vád­lott­nak az ügyé­ben, akik az álta­luk vég­re­haj­tott jöve­dé­ki ellen­őr­zés befe­je­zé­se után az ellen­őr­zés­sel érin­tett cég kép­vi­se­lő­je által a hely­szí­nen ingye­ne­sen fel­kí­nált sört később elfogadták. 

 

A Gyu­lai Tör­vény­szék a 2019. októ­ber 16-án hozott íté­le­té­vel az egyik ter­hel­tet három rend­be­li hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te, befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te, három rend­be­li hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt egy év hat hónap fog­ház­bün­te­tés­re, két év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 50.000,- forint pénz­bün­te­tés­re, míg a tár­sát bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt 240.000,- forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a vád­lot­tak a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal­nál pénz­ügy­őr­ként dol­goz­tak. 2016 decem­be­ré­ben egy Békés megyei örfőz­de éves kész­let­fel­vé­te­lét haj­tot­ták végre,  nem tár­tak fel jog­sér­tést. Az ellen­őr­zés befe­je­zé­se után a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kép­vi­se­lő­je ingye­ne­sen sört aján­lott fel a ter­hel­tek­nek, ame­lyet elfo­gad­tak, de azt a lebu­kás koc­ká­za­ta miatt nem a hely­szí­nen, hanem csak később vet­ték át.

Ezen az ese­ten kívül a ter­hel­tek egyi­ke 2016 augusz­tu­sá­ban három cég kép­vi­se­lő­jét tele­fo­non tájé­koz­tat­ta arról, hogy az álta­luk üze­mel­te­tett sör­főz­dé­ben, illet­ve telep­he­lyü­kön ki, mikor és milyen cél­ból fog jöve­dé­ki ellen­őr­zést tar­ta­ni. A ter­helt a hiva­ta­li mun­ká­ja során tudo­má­sá­ra jutott ada­tot azzal a cél­lal közöl­te az arra nem jogo­sult sze­mé­lyek­kel, hogy azok fel­ké­szül­hes­se­nek a ható­sá­gi ellenőrzésre.

Ugyan­ez a ter­helt a sza­bály­ta­lan bér­fő­ze­tés miatt indult jöve­dé­ki eljá­rás­ban két liter pálin­kát vett át a szesz­főz­dét üze­mel­te­tő vál­lal­ko­zó­tól azért, hogy az ügy­ben tény­le­ge­sen eljá­ró pénz­ügy­őrt befo­lyá­sol­ja a jöve­dé­ki eljá­rás elfo­gu­lat­lan intézésében.

Más eset­ben a nem meg­fe­le­lő minő­sé­gű sör meg­sem­mi­sí­té­se érde­ké­ben indult adó­ha­tó­sá­gi eljá­rás­ban a jöve­dé­ki ter­mé­ket a sör­főz­de kép­vi­se­lő­jé­nek kez­de­mé­nye­zé­sé­re, sza­bály­el­le­ne­sen a szenny­víz­csa­tor­ná­ba öntöt­ték. A ter­helt és a kol­lé­gá­ja az intéz­ke­dé­sük­ről készí­tett jegy­ző­köny­vet azt meg­elő­ző­en lezár­ták és a hely­színt elhagy­ták, hogy a meg­sem­mi­sí­tés befe­je­ző­dött volna. A cég kép­vi­se­lő­je az eljá­ró pénz­ügy­őrök­nek még a jegy­ző­könyv elké­szí­té­se előtt ingye­ne­sen ebé­det biz­to­sí­tott, továb­bá nyolc palack sört is átadott részük­re. A fel­vett jegy­ző­könyv valót­la­nul tar­tal­maz­ta a meg­sem­mi­sí­tés elő­írás­sze­rű megtörténtét.

Szin­tén ez a ter­helt egy másik tár­sá­val együtt sör­főz­dé­ben tar­tott ható­sá­gi ellen­őr­zést, ahol a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kép­vi­se­lő­je az ellen­őr­zés köz­ben ingye­ne­sen sört adott át és ingye­ne­sen ebé­det biz­to­sí­tott szá­muk­ra annak érde­ké­ben, hogy a pénz­ügy­őrök­kel érde­kelt­sé­gi viszonyt ala­kít­son ki. A ter­helt és a társa a fel­aján­lott sört és ebé­det elfogadták.

Az első­fo­kú íté­let ellen az első­fo­kú ügyész­ség vala­mint a ter­hel­tek és védő­ik is fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be. Az ügyész­ség a vád­lot­tak ter­hé­re, a bűn­pár­to­lást meg­va­ló­sí­tó ter­helt cse­lek­mé­nyé­nek elté­rő minő­sí­té­se, vala­mint a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett, amit a másod­fo­kú ügyész­ség fenntartott.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő ter­hel­tek­kel szem­ben a kisza­bott bün­te­té­sek több­sé­ge arány­ta­la­nul enyhe. A több bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tő vád­lot­tal szem­ben hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, vala­mint maga­sabb össze­gű pénz­bün­te­tés, továb­bá a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­si foko­za­tá­nak bör­tön­re tör­té­nő meg­vál­toz­ta­tá­sa indokolt. 

A vádlott-társával szem­ben az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott pénz­bün­te­tés mel­lett vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát tart­ja a fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­ge szükségesnek. 

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.