Főoldal » Archív » Súlyosabb büntetést indítványozott az ügyészség az adócsalóknak

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa indo­kolt a költ­ség­ve­tést káro­sí­tó elkö­ve­tők­kel szem­ben.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Sze­ge­di Tör­vény­szé­ken.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők 2015. év ele­jé­től 2017. év ele­jé­ig fik­tív szám­lák kiál­lí­tá­sá­val, illet­ve a fik­tív szám­lák befo­ga­dá­sá­val áfa-adónem tekin­te­té­ben külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okoz­tak.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék az elő­ké­szí­tő ülé­sen az elkö­ve­tők beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta, és őket jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt 400.000 - 700.000 forint pénz­bün­te­tés­re, míg a bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en és külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt 2 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, 3 év gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát 5-5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, illet­ve nagyobb össze­gű pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa, míg a vád­lot­tak és védő­ik a bün­te­tés eny­hí­té­se végett fel­leb­bez­tek.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a cse­lek­mé­nyek jelen­tős tár­gyi súlyá­ra, és a költ­ség­ve­tést káro­sí­tó bűn­cse­lek­mé­nyek elsza­po­ro­dott­sá­gá­ra tekin­tet­tel a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak, illet­ve a pénz­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa indo­kolt.

 Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.