Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » Súlyosabb büntetést indítványozott az ügyészség egy moldáv embercsempésszel szemben – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy mol­dáv férfi ille­gá­lis beván­dor­ló­kat akart Magyar­or­szá­gon keresz­tül Auszt­ri­á­ba jut­tat­ni.

A tény­ál­lás sze­rint a mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző fia­tal férfi isme­ret­len tár­sa­i­val meg­egye­zett, hogy Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­li­san belé­pő kül­föl­di állam­pol­gá­rok­nak nyúj­ta­nak segít­sé­get auszt­ri­ai úti­cél­juk eléré­sé­hez. 2022. augusz­tus 17-én Baja tér­sé­gé­ben tíz indi­ai és egy pakisz­tá­ni sze­mélyt vett fel egy fran­cia honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­ba. A hazánk­ban ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek a kombi típu­sú jármű hátsó ülé­sé­re és a sze­mély­szál­lí­tás­ra alkal­mat­lan cso­mag­tar­tó­ba zsú­fo­lód­tak be.

A rend­őr­ség mun­ka­tár­sai az M6-os autó­pá­lyán intéz­ke­dés alá akar­ták vonni, azon­ban az ember­csem­pész nem állt meg, Pusz­ta­sza­bolcs felé elhaj­tott, majd egy hir­te­len féke­zést köve­tő­en kiug­rott a gép­ko­csi­ból és elme­ne­kült. 2022. augusz­tus 23-án fog­ták el.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a fér­fit az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 5 év Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tás­ra ítél­te.

Az íté­let ellen az ügyész fel­leb­be­zést jelen­tett be, a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott és védő­je azt tudo­má­sul vette.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett minő­sí­tett ember­csem­pé­szés tár­gyi súlyá­ra figye­lem­mel súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa szük­sé­ges és indo­kolt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.