Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kapott a férfi, aki hagyta kihűlni idős édesanyját – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a bíró­ság jelen­tő­sen súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki egy erdős terü­le­ten magá­ra hagy­ta idős édes­any­ját. Az asszony ihű­lés követ­kez­té­ben meghalt.

A közép­ko­rú német férfi 2022 nya­rán köl­tö­zött Magyar­or­szá­gon élő édes­any­ja házá­ba. Az asszony csí­pő­mű­té­tet köve­tő­en egye­dül már nem volt képes járni, csak kere­kes­szék­kel, illet­ve járás­se­gí­tő­vel tudott köz­le­ked­ni. A mun­ka­nél­kü­li férfi az édes­any­ja nyug­dí­já­ból élt, gyak­ran ita­lo­zott, és olyan­kor agresszí­ven visel­ke­dett az any­já­val, a min­den­na­pok­ban pedig elha­nya­gol­ta. Miu­tán a házat elad­ták, előbb albér­let­be kény­sze­rül­tek, majd ezt köve­tő­en gya­kor­la­ti­lag az autó­juk­ban éltek és aludtak.

A férfi októ­ber végén egy erdős terü­le­ten kirak­ta a 84 éves asszonyt az autó­ból, leta­kar­ta néhány ruha­da­rab­bal és magá­ra hagy­ta. Az idős, moz­gás­kép­te­len nő önma­gát men­te­ni nem tudta, segít­sé­get hívni sem tudott, ezért kihű­lés követ­kez­té­ben elhunyt.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 12 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett jog­erős hatá­ro­za­tá­val a vád­lott bün­te­té­sét 12 évről 14 év sza­bad­ság­vesz­tés­re súlyosította.