Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kapott a segítségére siető személynek súlyos sérüléseket okozó férfi - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A másod­fo­kú Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a cse­lek­mény súlyo­sabb minő­sí­té­sét és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát azon vád­lott ügyé­ben, aki a segít­sé­gé­re siető fér­fi­nak oko­zott súlyos sérüléseket.

Az ügy­ben a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség nyúj­tott be vádat. A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­te sze­rint a Pápán, az ittas­sá­ga miatt a for­gal­mi sáv köze­pén imbo­lyog­va gya­log­ló fér­fi­ra több sze­mély­gép­ko­csi­ból rádu­dál­tak. A jár­dán gya­log­ló sér­tett annak meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben, hogy a vád­lot­tat elüs­sék, oda­lé­pett hozzá és kérte, jöj­jön le az útról, majd azért, hogy lese­gít­se az útról, a jobb kezét a vád­lott felé nyúj­tot­ta. A férfi azon­ban a nála jelen­tő­sen gyen­gébb test­al­ka­tú, egész­sé­gi álla­po­ta miatt nehéz­ke­sen járó sér­tett jobb kar­ját, majd jobb csuk­ló­ját erő­tel­je­sen meg­szo­rí­tot­ta és meg­csa­var­ta, közel fél per­cig szo­rí­tot­ta, aztán segí­tő­jét nagy erő­vel bele­lök­te az úttest mel­lett lévő, mint­egy fél méter mély víz­el­ve­ze­tő árokba. 

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett több­szö­rös bor­da­tö­rést és élet­ve­szé­lyes tüdő­sé­rü­lést is szenvedett.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a 2021. május 12-ei íté­le­té­ben a vád­lot­tat súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt 1 év 6 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re ítélte. 

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint a vád­lott bűnös­sé­ge nem­csak a testi sér­tés oko­zá­sá­ra, hanem az élet­ve­szé­lyes sérü­lés­re, mint ered­mény­re is kiter­jedt. Ekként cse­lek­mé­nyé­nek minő­sí­té­se nem súlyos testi sér­tés, hanem élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te. A súlyo­sabb minő­sí­tés­re figye­lem­mel a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tan­dó, ezért a bör­tön­bün­te­tés és a fel­füg­gesz­té­se pró­ba­ide­je tar­ta­má­nak fel­eme­lé­sét is indít­vá­nyoz­ta a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyészség. 

A Győri Íté­lő­táb­la másod­fo­kú bíró­ság­ként a cse­lek­mény súlyo­sabb minő­sí­té­sét és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát ille­tő­en is osz­tot­ta az ügyész fel­leb­be­zé­sét, illet­ve a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyát, ezért a vád­lott bűn­cse­lek­mé­nyét élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek minő­sí­tet­te és a sza­bad­ság­vesz­tést 2 évre súlyosította.