Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Súlyosabb büntetést kér az ügyészség a prostituáltakat „futtató”, külföldi bordélyházakban elhelyező férfira és társaira – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a magu­kat pros­ti­tu­ál­tak­kal kitar­ta­tó, őket „fut­ta­tó”, illet­ve bor­dély­há­zat üze­mel­te­tő hét vád­lot­tal szem­ben.

Az ügy­ben első­fo­kon a Szol­no­ki Tör­vény­szék járt el a Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján.

A nem jog­erős íté­let lénye­ge sze­rint az ügy köz­pon­ti sze­rep­lő­je az őt meg­ke­re­ső, magu­kat kitar­tat­ni kívá­nó fér­fi­ak kéré­sé­re meg­szer­vez­te a pros­ti­tú­ci­ót foly­tat­ni szán­dé­ko­zó, illet­ve arra - nem egy eset­ben erő­szak­kal, avagy a kilá­tás­ta­lan hely­ze­tü­ket kihasz­nál­va - rábírt nők oszt­rák és sváj­ci bor­dély­há­zak­ban tör­té­nő elhe­lye­zé­sét. A férfi ennek fejé­ben a sér­tet­tek pros­ti­tú­ci­ós bevé­te­le­i­ből a kitar­tot­tak­kal kial­ku­dott szá­za­lé­kos arány­ban része­se­dett. A férfi egyik tár­sá­val és a sváj­ci bor­dély­ház üze­mel­te­tő­jé­vel bűn­szer­ve­ze­tet is lét­re­ho­zott több pros­ti­tu­ált fel­ku­ta­tá­sa, bor­dély­há­zi elhe­lye­zé­se és a bevé­te­le­ik­ből való része­se­dés meg­szer­zé­se érde­ké­ben. A kitar­tot­tak között volt olyan is, aki a pros­ti­tú­ció foly­ta­tá­sa, a nagyobb bevé­tel eléré­se érde­ké­ben élet­tár­sát súlyos testi sérü­lést okoz­va vagy kis­ko­rú gyer­me­ke­ik előtt bán­tal­maz­ta. 

A bíró­ság a fér­fit és két kitar­tott tár­sát 5 év bör­tön­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, továb­bi három kitar­tott fér­fit 2 év fel­füg­gesz­tett bör­tön­re, egy kitar­tot­tat pedig 7 év bör­tön­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A tör­vény­szék a bor­dély­há­zat veze­tő nők egyi­ké­vel szem­ben 3 év 6 hónap bör­tönt, míg társ­nő­i­vel szem­ben 2 év fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, emel­lett vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést alkal­ma­zott és a sér­tet­tek bevé­te­le­i­ből meg­szer­zett össze­gek­re vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

Az íté­let­tel szem­ben az ügyész­ség hat, magát kitar­ta­tó vád­lott, köz­tük a szer­ve­ző férfi vala­mint a cse­lek­mé­nyét bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tő, bor­dély­há­zat üze­mel­te­tő nő ter­hé­re, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa iránt, míg a vád­lot­tak és védő­ik rész­ben fel­men­tés, rész­ben a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyész­sé­gi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, mert úgy ítél­te meg, hogy az érin­tet­tek­kel szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sek arány­ta­la­nul eny­hék, ezért tar­ta­muk súlyo­sí­tá­sa, továb­bá három kitar­tott férfi ese­té­ben a vég­re­haj­tás fel­füg­gesz­té­sé­re vonat­ko­zó ren­del­ke­zés mel­lő­zé­se vala­mint a bor­dély­há­zat veze­tő nő tekin­te­té­ben a pénz­bün­te­tés össze­gé­nek fel­eme­lé­se indo­kolt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.