Főoldal » Archív » Súlyosabb minősítést és későbbi feltételes szabadságra bocsáthatóságot indítványoz a másodfokú ügyészség az ún. bőnyi rendőrgyilkosság ügyben

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az ún. bőnyi rend­őr­gyil­kossàg ügy­ben az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a több ember éle­tét veszé­lyez­tet­ve minő­sí­tő körül­mény meg­ál­la­pí­tá­sát és a vád­lott bün­te­tésének súlyo­sí­tá­sát, ezen belül a fel­té­te­les szabadságra bocsá­tás ese­dé­kességé­nek későb­bi idő­pont­ban kimon­dá­sát indít­vá­nyoz­za.

Mint ismert, a Szom­bat­helyi Tör­vény­szék a 2019. júni­us 21. nap­ján meg­ho­zott ítéle­té­ben a vád­lot­tat hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tésre és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, a feltételes sza­bad­ság­ra bocsá­tás leg­ko­rábbi idő­pont­ját pedig 25 évben álla­pí­tot­ta meg.

A nem jogerős íté­let sze­rint a vád­lott a ház­ku­ta­tást veze­tő, a vád­lott­nál lévő fegy­vert ész­le­lő, a lövé­sek elől kitér­ni pró­bá­ló, a gép­ka­ra­bély cső­tor­ko­la­tá­tól 30-80 cm közöt­ti távol­ság­ra lévő rend­őr alez­re­des­re három lövés­ből álló soro­za­tot adott le, amely lövé­sek közül az egyik a sér­tet­tet a fején elta­lál­va meg­öl­te.

Az első­fo­kú ügyész az íté­let ellen súlyo­sabb minő­sí­tés és a bün­te­tés súlyo­sí­tás érde­ké­ben fel­leb­be­zett, amit a másod­fo­kú ügyész­ség fenn­tar­tott.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te túl­nyo­mó­részt tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, de a vád­lott ter­hé­re továb­bi minő­sí­tő körül­mény is róha­tó, és a bün­te­tés cél­ja­it nem elé­gí­ti ki, ha a bíró­ság által is elis­mer­ten kivé­te­le­sen nagy tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyért a tár­sa­da­lom­ra nagy veszélyt jelen­tő vád­lot­tal szem­ben kisza­ban­dó élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­ből a fel­té­te­les szabad­ság­ra bocsá­tás esé­lye a lehe­tő leg­ko­ráb­bi idő­pont­ban meg­nyí­lik.