Főoldal » Hírek » Súlyosan bántalmazta volt élettársát

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat  egy negy­ven­hat éves nővel szem­ben, aki egy kala­páccsal élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ta volt élettársát.

A vád sze­rint a nő és a férfi élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, gyak­ran vesze­ked­tek. A gyógy­sze­rek és az alko­hol hatá­sa miatt a nő gyak­ran agresszí­ven tört-zúzott a lakásban.

Az élet­tár­si kap­cso­lat 2017-ben meg­sza­kadt, a vád­lott elköl­tö­zött, azon­ban alka­lom­sze­rű­en vissza­tért a fér­fi­hez. Ilyen­kor tett­le­ges­sé­gig faju­ló vesze­ke­dé­sek vol­tak közöt­tük, melyek­nek gyak­ran a rend­őr­ség vetett végett.

2019. már­ci­us 6-án a nő a sér­tett­nél ita­lo­zott. A nő a gyógy­sze­rek és az alko­hol hatá­sá­ra agresszív lett, vál­lá­nál lök­dös­te a fér­fit, aki kites­sé­kel­te a ház­ból. A vád­lott azon­ban nem ment el, hanem vas­cső­vel és bal­tá­val a fér­fi­ra támadt, aki egy vas­vil­lá­val tar­tot­ta őt távol. Ami­kor a sér­tett a vas­vil­lát letet­te, a nő a hűtő­szek­rény­ről fel­ka­pott egy bon­tó­ka­la­pá­csot, és három­szor fejen ütöt­te a fér­fit, aki hom­lok­csont­tö­rést szen­ve­dett. A har­ma­dik ütést köve­tő­en a sér­tett az esz­mé­le­tét veszt­ve a föld­re esett.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a több mint 290.000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét indítványozta.