Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Súlyosan bántalmazta zárkatársát – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za egy negy­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki miköz­ben letar­tóz­ta­tás­ban volt, súlyo­san bán­tal­maz­ta a zárkatársát.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. ápri­lis 1-jén, a Fővá­ro­si Büntetés-végrehajtási Inté­zet­ben letar­tóz­ta­tás­ban volt. Az éjsza­kai órák­ban össze­ve­szett zár­ka­tár­sá­val, majd rátá­madt és több­ször meg­ütöt­te. A sér­tett – mivel táma­dó­ja nála sok­kal erő­sebb test­fel­épí­té­sű volt – nem ütött vissza, hanem véde­ke­ző­leg tart­va a keze­it leku­po­ro­dott. Az elkö­ve­tő azon­ban foly­tat­ta a sér­tett nagy erejű bán­tal­ma­zá­sát, meg­ütöt­te és meg­ta­pos­ta. A vád­lott csak akkor hagy­ta abba sér­tett veré­sét, ami­kor a bör­tön­őr­ség rövid időn belül ész­lel­te a táma­dást, fel­kap­csol­ta a vil­lanyt a zár­ká­ban, majd szak­sze­rű­en intéz­ked­ve a sér­tet­tet kihoz­ta a zárkából. 

A sér­tett súlyos, 8 napon túli sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a bán­tal­ma­zás ere­jé­re, mód­já­ra, és a táma­dott test­tá­jé­kok­ra tekin­tet­tel fenn­állt az akár élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek kiala­ku­lá­sá­nak a reá­lis lehe­tő­sé­ge is, ezek elma­ra­dá­sa a vád­lot­ton kívül álló okok­nak volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a táma­dót élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, vala­mint azt is, hogy a bíró­ság ren­del­je el egy koráb­bi, fel­füg­gesz­tett, 10 hóna­pos fog­ház­bün­te­té­sé­nek végrehajtását.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó vide­ó­fel­vé­te­len a táma­dás meg­kez­dé­se lát­ha­tó, vala­mint az, ami­kor a sér­tett elhagy­ja a zárkát.