Főoldal » Archív » Súlyosan megrongált egy autót az ittasan vandálkodó férfi

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság és ron­gá­lás miatt emelt vádat azzal a 42 éves dom­bó­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki komoly anya­gi kárt okoz­va ron­gált meg egy autót Kaposváron.

Az ittas vád­lott 2018 máju­sá­ban a kora esti órák­ban Kapos­vá­ron tar­tóz­ko­dott, ami­kor az egyik tár­sas­ház előtt fel­vett egy falé­cet, és min­den külö­nö­sebb ok nél­kül betör­te az egyik ott par­ko­ló autó szél­vé­dő­jét, ami­től az pók­há­lós­ra repedt, így az autó tulaj­do­no­sá­nak 112.000,-Ft kárt okozott.

A vád­lott a meg­ron­gált autó mögött par­ko­ló másik gép­ko­csi­ra is ráütött a faléc­cel, illet­ve püföl­ni kez­dett egy ott lévő sze­me­tes kon­té­nert is, de azok­ban kár nem kelet­ke­zett. A vád­lott végül a van­dál maga­tar­tás­sal azért hagyott fel, mert a tár­sas­ház lakói rászól­tak, illet­ve érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A vád­lott az eljá­rás során elrej­tő­zött a ható­sá­gok elől, ezért elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki vele szem­ben, amely 2018. júli­us 1. nap­ján veze­tett ered­mény­re. A vád­lot­tat őri­zet­be vet­ték, majd letar­tóz­ta­tás­ba került.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt leg­utóbb 2018 ápri­li­sá­ban elítélt fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­lott a nyo­mo­zás során beis­me­rő val­lo­mást tett, ezért az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­sé­get ad arra, hogy amennyi­ben a vád­lott a bíró­sá­gi eljá­rás­ban is együtt­mű­kö­dő maga­tar­tást tanú­sít, az ügye tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, neki is ked­ve­ző módon már az elő­ké­szí­tő ülé­sen befe­jez­he­tő legyen.