Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Súlyosan megsérült az ittas motoros – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 33 éves férfi ellen, aki veze­tés­től eltil­tá­sát figyel­men kívül hagy­va itta­san moto­ro­zott és bal­ese­tet szenvedett.

A vád­irat sze­rint a férfi 2024. már­ci­us 15-én, este, Érsek­vad­kert kül­te­rü­le­tén moto­ro­zott, A férfi ezt meg­elő­ző­en alko­ho­los ita­lo­kat fogyasz­tott. Az elkö­ve­tő Ittas­sá­ga miatt elvesz­tet­te ural­mát a motor felett, majd a szán­tó­föld szé­lén egy vil­lany­osz­lop­nak ütkö­zött, ami­nek követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lot­tat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság 2023. szep­tem­ber 8-án jog­erős dön­té­sé­ben egy évre eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től, ennek elle­né­re vezet­te motor­ját, ami 2021 óta bűn­cse­lek­mény (addig sza­bály­sér­tés volt).

A járá­si ügyész­ség eltil­tás hatá­lya alat­ti veze­tés­sel és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés­sel vádol­ja a sofőrt, vád­ira­tá­ban hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

A rend­őr­ség fel­vé­te­lén a bal­eset hely­szí­nén a vád­lott motor­ke­rék­pár­ja látható.

a baleset helyszíne és a vádlott motorkerékpárja