Főoldal » Hírek » Súlyosan veszélyeztették gyermekeik fejlődését a felelőtlen szülők - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azok­kal a szü­lők­kel szem­ben, akik élet­vi­te­le odáig veze­tett, hogy öt gyer­me­kü­ket a ható­ság neve­lés­be vette.

A vád sze­rint a vád­lot­tak élet­tár­si kap­cso­la­tá­ból 2004. és 2016. között öt kis­ko­rú gyer­mek szü­le­tett, akik közül az első­szü­lött fiú súlyos beteg­sé­gei miatt tel­jes körű ápo­lás­ra és gon­do­zás­ra szo­rult. Az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó apa és a sok­szor nyug­ta­tók­hoz nyúló anya között gya­ko­ri­ak vol­tak a vesze­ke­dé­sek, melyek­nek a sér­tet­tek is tanúi vol­tak. A szü­lők közöt­ti kap­cso­lat 2018 tava­szán vég­leg meg­sza­kadt, ekkor az apa elköl­tö­zött ott­hon­ról és ezt köve­tő­en sem­mi­lyen for­má­ban nem támo­gat­ta a csa­lád­ját, amely követ­kez­té­ben a kis­ko­rú gyer­me­kek élet­mi­nő­sé­gé­ben nagy­fo­kú rom­lás követ­ke­zett be.

A gyer­me­kek több­ször éhez­tek, ruhá­za­tuk koszos, pisz­kos volt és tet­ve­sek is vol­tak. A folya­ma­tos higi­é­ni­ai, lak­ha­tá­si és egyéb prob­lé­mák miatt a sér­tet­te­ket a kor­tár­sa­ik kire­kesz­tet­ték, bará­tok­ra, tár­sak­ra nem talál­tak, emi­att zár­kó­zot­tak lettek.

Mind­ezek, vala­mint a tan­kö­te­les gyer­me­kek soro­za­tos iga­zo­lat­lan isko­lai hiány­zá­sai és a ható­sá­gi elő­írá­sok - így a gyer­me­kek isko­lá­ba járá­sá­nak és meg­fe­le­lő lak­ha­tá­suk biz­to­sí­tá­sá­nak - nem tel­je­sí­té­se miatt 2016-ban egy, majd 2018-ban továb­bi négy sér­tet­tet véde­lem­be vet­tek a hatóságok.

A szü­lők nem tet­tek ele­get a neve­lé­si, fel­ügye­le­ti és gon­do­zá­si köte­le­zett­sé­gük­nek,  a kis­ko­rú­ak érzel­mi, értel­mi és testi fej­lő­dé­sét is súlyo­san veszé­lyez­tet­ték. A gye­re­ke­ket a ható­sá­gok a csa­lád­ból kiemel­ték, intéz­mény­be, illet­ve neve­lő­szü­lők­höz kerültek.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a szü­lők­kel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés mel­lett szab­jon ki fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást, továb­bá szün­tes­se meg a kis­ko­rú gyer­me­ke­ik kap­csán a szü­lői fel­ügye­le­ti jogu­kat is.