Főoldal » Archív » Súlyosbításért fellebbezett a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a többszörösen minősülő emberölési ügyben

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a német állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tat az M5 autó­pá­lya Csen­ge­lei pihe­nő­he­lyén 2017. decem­ber 5. nap­ján tör­tént előre kiter­vel­ten, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül nem jog­erő­sen élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítél­te, egy­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott leg­ko­ráb­ban 30 év letöl­té­se után bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.

Az első­fo­kú íté­let ellen az élet elle­ni bűn­cse­lek­mény elté­rő minő­sí­té­se, erős fel­in­du­lás­ban elkö­ve­tett ember­ölés, ille­tő­leg az ember­ölés alap­ese­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sa, továb­bá a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben a véde­lem jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lá­nak cím­zett másod­fo­kú átira­tá­ban a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket sem a cse­lek­mény elté­rő, eny­hébb minő­sí­té­sé­re, sem a bün­te­tés eny­hí­té­sé­re irá­nyu­ló részé­ben nem tar­tot­ta ala­pos­nak. Indít­ványt tett azon­ban a vád­lott ter­hé­re rótt élet elle­ni bűn­cse­lek­mény továb­bi minő­sí­tő körül­mé­nyé­nek, a véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség egye­bek­ben az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.