Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbez az ügyészség a volt barátnőjét késsel megsebesítő férfival szemben - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zé­sét annak a 68 éves kecs­ke­mé­ti elkö­ve­tő­nek az ügyé­ben, aki cson­to­zó­kés­sel meg­szúr­ta a volt barátnőjét.

A fér­fit a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re és ugyan­ilyen tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a vád­lott - miu­tán a fele­sé­ge meg­halt -, sze­ret­te volna hely­re­ál­lí­ta­ni koráb­bi kap­cso­la­tát a nála 31 évvel fia­ta­labb sér­tet­tel, akit ennek érde­ké­ben fel­ke­re­sett. Mivel azon­ban a nőt hiába kér­lel­te hogy tér­jen vissza hozzá, a vád­lott a sér­tet­tet erő­szak­kal pró­bál­ta a lakás­ból kirán­gat­ni. Rövid dula­ko­dást köve­tő­en a vád­lott harag­já­ban egy magá­val vitt cson­to­zó­kés­sel comb­ján és mell­ka­sán meg­szúr­ta a sér­tet­tet. Amennyi­ben a nő felső tes­té­re irá­nyu­ló szú­rás nem bor­dát ér, ez eset­ben a mell­üreg meg­nyi­tá­sa foly­tán köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ved­he­tett volna. A vád­lott beis­mer­te cse­lek­mé­nye elkövetését.

A tör­vény­szék íté­le­te nem emel­ke­dett jog­erő­re, mert a kisza­bott bün­te­tést az ügyész­ség arány­ta­la­nul eny­hé­nek ítél­te, ezért annak súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben a vád­lott ter­hé­re fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A fel­leb­be­zés ala­pos­sá­gá­ról a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.