Főoldal » Archív » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a 4 évre ítélt embercsempésszel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a szerb fér­fit aki 2015. decem­ber 5. nap­ján köve­tett el bűncselekményt.

A vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban - az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva - a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság bűnös­nek mond­ta ki vád­lot­tat és ezért őt 4 év bör­tön­re, vala­mint 5 év az ország­ból tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítél­te. A vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért, míg az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett, így az íté­let nem jogerős.

Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.29.