Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a gyermekét szexuálisan molesztáló férfi ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A fér­fit a bíró­ság - nem jog­erő­sen - 7 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, töb­bek között azért, mert kis­ko­rú gyer­me­ké­vel foly­ta­tott sze­xu­á­lis cse­lek­ményt. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség - a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­sé­vel egyet­ért­ve - hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fér­fit a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék sze­xu­á­lis erő­szak, gyer­mek­por­nog­rá­fia és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt nem jog­erő­sen 7 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re, 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és vég­le­ges hatá­lyú fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság meg­szün­tet­te a szü­lői fel­ügye­le­ti jogát mind­két kis­ko­rú gyer­me­ke vonatkozásában.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a férfi a solti ott­ho­ná­ban 2017 novem­be­ré­től 2019 nya­rá­ig a - nála lát­ha­tá­son lévő - kis­ko­rú gyer­me­kei előtt a barát­nő­jé­vel több­ször sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett. Az apa az egyik gyer­me­ké­vel több­ször foly­ta­tott sze­xu­á­lis cse­lek­ményt, amely­ről vide­ó­fel­vé­telt készített.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a fér­fi­val szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás arány­ta­la­nul enyhe. A hosszabb időn át, a gyer­me­kei sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek jel­le­gé­re és konk­rét tár­gyi súlyá­ra, illet­ve azok elkö­ve­té­sé­nek körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa indokolt.

A fel­leb­be­zé­sek­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.