Főoldal » Archív » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a lányokat szexuálisan zaklató kalauz ügyében

Vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, továb­bá mel­lék­bün­te­té­sek kisza­bá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség abban a bűn­ügy­ben, mely­ben a járás­bí­ró­ság foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és 2 rend­be­li tett­le­ges becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azt a jegy­vizs­gá­lót, aki lányo­kat molesz­tált a Füzes­abony és Szi­ha­lom között köz­le­ke­dő sze­mély­vo­na­ton 2013 júniusában.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye