Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a minősített emberölés miatt - rendőrségi fotókkal - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt meg­ho­zott íté­le­te ellen súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A vád­irat sze­rint a ter­helt az anyja és a sér­tett által kötött tar­tá­si szer­ző­dés alap­ján lakott a sér­tett házá­ban. A vád­lott és a férfi között gya­ko­ri­ak vol­tak a tar­tás­ból eredő viták. A férfi tudta, hogy a sér­tett halá­la ese­tén a ház az any­jáé lesz. A ter­helt 2021. októ­ber 17-én reg­gel­től ita­lo­zott a helyi büfé­ben, és elha­tá­roz­ta, hogy meg­öli a sér­tet­tet. A vád­lott a sér­tett hívá­sá­ra haza­ment, ahol egy 9 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel több­ször meg­szúr­ta a fér­fit a fején, a mell­ka­sán és a hasán, majd érte­sí­tet­te a mentőszolgálatot.

A szú­rá­sok követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy rövid időn belül elhunyt.

A bíró­ság a ter­hel­tet 16 év és 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az ügyész az íté­let ellen továb­bi minő­sí­tő körül­mény meg­ál­la­pí­tá­sa, vala­mint hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A rend­őr­ség képe­ket tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-helyszinen-elfogtak-a-szurkalot