Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a rakamazi napelem tolvajok ügyében - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség nem tar­tot­ta meg­fe­le­lő­nek a vád­lot­tak­kal szem­ben alkal­ma­zott pró­bá­ra bocsá­tást, ezért bün­te­tés kisza­bá­sa végett fellebbezett.

A három vád­lott egy Újszent­mar­gi­ta kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó nap­elem­park­nál dol­go­zott vil­lany­sze­re­lő­ként. A vád­lot­tak 2021. már­ci­us végén - ápri­lis ele­jén ellop­tak a nap­elem­park­ból egy 200.000 forint érté­kű agg­re­gá­tort, melyet egyi­kük autó­já­val annak ott­ho­ná­ba szállítottak.

A fér­fi­ak ezután meg­ál­la­pod­tak abban, hogy nap­ele­me­ket is elvisz­nek, ezért 2021. május 20-án a kora dél­utá­ni órák­ban a nap­elem­park­ból lesze­rel­tek 24 darab, össze­sen közel 2.000.000 forint érté­kű nap­ele­met és azo­kat autó­val elszál­lí­tot­ták az egyik vád­lott lakóhelyére.

A vád­lot­tak a sér­tett­nek össze­sen több mint két­mil­lió forint kárt okoz­tak, amely jórészt meg­té­rült, mivel a nyo­mo­zást végző Bal­maz­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság a nap­ele­mek nagy részét és az agg­re­gá­tort lefog­lal­ta és kiad­ta a sértettnek.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tü­ket beis­me­rő vád­lot­ta­kat gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben 2021. júni­us 22-én a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állította.

A járás­bí­ró­ság még aznap íté­le­tet hozott, mely­ben társ­tet­tes­ként, foly­ta­tó­la­go­san, nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­ta­kat és mind­há­rom fér­fit intéz­ke­dés­ként a maxi­má­lis három év idő­tar­tam­ra pró­bá­ra bocsátotta.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség az íté­let ellen súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zést jelen­tett be és a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A nyo­mo­zó ható­ság által a lefog­la­lás helyén készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek itt tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ketmillio-forint-erteku-napelemet-loptak-az-uggyel#2