Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség az erőszaktevő ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség súlyo­sabb íté­le­tet kér azzal a 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020. júli­u­sá­ban a sér­tett házá­ba éjjel betör­ve köve­tett el sze­xu­á­lis erőszakot. 

A férfi egy Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen 2020 júli­u­sá­nak egy éjsza­ká­ján bódult álla­pot­ban egy abla­kon keresz­tül beju­tott isme­rő­se házá­ba, aki­ről tudta, hogy egye­dül van ott­hon. A háló­szo­ba ajta­ját berúg­ta, az ágy­ban lévő nőre támadt, a nya­kát meg­szo­rí­tot­ta. Az erő­szak és a féle­lem hatá­sá­ra a sér­tett véde­kez­ni alig tudott, de így is meg­pró­bál­ta lerúg­ni magá­ról a vád­lot­tat, meg­ha­rap­ta, a férfi azon­ban az ellen­ál­lást leküzd­ve levet­kőz­tet­te és meg­erő­sza­kol­ta őt.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak és éjjel, erő­szak­kal elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés miatt emelt vádat.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű, három fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt is álló vád­lot­tat a bíró­ság 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te és 5 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint elren­del­te koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sei végrehajtását.

A bódult álla­pot­ban tör­tént elkö­ve­tés, a bűn­cse­lek­mé­nyek hal­ma­za­ta, a vád­lott bün­te­tett elő­éle­te, vala­mint az, hogy a bűn­cse­lek­mé­nye­ket három fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el, olyan súlyo­sí­tó körül­mé­nyek, ame­lye­ket az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a járás­bí­ró­ság nem érté­kelt súlyuk­nak meg­fe­le­lő­en, így kirí­vó­an enyhe bün­te­tést sza­bott ki.

Az íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tás érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést, a fér­fi­val szem­ben ugyan­is 2 évtől 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki, így a bün­te­tés a tétel­ke­ret közép­mér­té­két sem éri el, hol­ott azt a fel­leb­be­ző ügyész­ség sze­rint meg kel­le­ne haladnia.