Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség az úgynevezett "savas" támadással vádolt orvos ügyében

A vád sze­rint a volt barát­nő­jét lúg­gal leön­tő orvos ügyé­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2016. május 4-én első­fo­kú íté­le­tet hozott. Esze­rint a bíró­ság dr. B. Krisz­ti­án vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki aljas indok­ból, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­ben és ezért őt 4 év bör­tön­bün­te­tés­re, továb­bá 6 évre a köz­ügyek­től és 5 évre az orvo­si hiva­tás­tól eltil­tás­ra ítélte.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az íté­let­tel szem­ben a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa végett fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye