Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség az ún. bundaügyben - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken első­fo­kon befe­je­ző­dött az az eljá­rás, amely­ben a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2013 máju­sá­ban emelt vádat 12 sze­méllyel szem­ben. A nem­zet­kö­zi bűn­szer­ve­zet világ­szer­te mani­pu­lált foci­meccse­ket. 

Az elíté­lést, több vád­lott ese­té­ben fegy­ház­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást ered­mé­nye­ző vád­irat lénye­ge sze­rint a nem­zet­kö­zi bűn­szer­ve­zet célja az volt, hogy – játék­ve­ze­tők és játé­ko­sok segít­sé­gé­vel – szer­te a vilá­gon befo­lyá­sol­ja­nak fut­ball mér­kő­zé­se­ket, majd azok mani­pu­lált ered­mé­nye­i­re külön­fé­le foga­dó­iro­dák­ban foga­dá­so­kat kötve jog­ta­lan haszon­ra tegye­nek szert.

A bűn­szer­ve­zet magyar tag­já­nak és segí­tő­i­nek az volt a fel­ada­ta, hogy a kivá­lasz­tott mér­kő­zés­sel kap­cso­lat­ban szer­vez­ze meg a játé­ko­sok és/vagy a bírók meg­vesz­te­ge­té­sét, majd jelez­ze, ha a fel­ada­tot elvé­gez­te. Ezután a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je foga­dá­si ügy­nö­kök segít­sé­gé­vel – több­nyi­re ázsi­ai foga­dó­iro­dák­nál – az adott mér­kő­zés­re akár több száz­ezer eurós foga­dá­so­kat kötött. Amennyi­ben a mani­pu­lált mér­kő­zés a kívánt ered­ményt hozta, akkor a rea­li­zált tisz­ta haszon­ból a tagok egyen­lő arány­ban része­sül­tek.

Az íté­let ellen az ügyész­ség a szin­ga­pú­ri állam­pol­gár­sá­gú vád­lott és két társa ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért, a velük szem­ben kisza­bott fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­má­nak fel­eme­lé­se érde­ké­ben, továb­bá a bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tés­sel érin­tett összes vád­lott ter­hé­re a lab­da­rú­gás­sal kap­cso­la­tos vala­mennyi fog­lal­ko­zás­tól tör­té­nő vég­le­ges hatá­lyú eltil­tás kisza­bá­sa végett fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A nem­zet­kö­zi foga­dá­si csalás-sorozat ered­mé­nye­sebb fel­gön­gyö­lí­té­se érde­ké­ben – Finn­or­szág, Német­or­szág, Szlo­vé­nia, Auszt­ria és az Euro­pol rész­vé­te­lé­vel – a nyo­mo­zás során nem­zet­kö­zi nyo­mo­zó­cso­port ala­kult. A nem­zet­kö­zi bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés ezen for­má­já­ban elő­ször vet­tek részt a magyar ügyé­szek és rend­őrök.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség futball-manipulációs bűn­cse­lek­mé­nyek­kel kap­cso­la­tos koráb­bi négy ügy­ben tör­tént vád­eme­lé­sé­vel érin­tett eljá­rá­sok­ban koráb­ban már jog­erős íté­le­tek szü­let­tek. Jelen üggyel együtt össze­sen 66 sze­méllyel szem­ben – akik között volt és aktív futball-játékosok, bírók, futball-menedzser és egy edző is volt – tör­tént vád­eme­lés, a bíró­ság 61 ter­helt bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét álla­pí­tot­ta meg.

2008 és 2013 között össze­sen 46 mér­kő­zés­ről bizo­nyo­so­dott be, hogy mani­pu­lá­ci­ó­val érin­tet­tek, ame­lyek között sze­re­pelt 20 baj­no­ki, 2 kupa, 6 liga­ku­pa, 8 U-19-es és 1 megye első osz­tá­lyú baj­no­ki magyar mér­kő­zés, 2 nem­zet­kö­zi után­pót­lás és 1 fel­nőtt válo­ga­tott meccs, 3 finn első ligás és 1 olasz első osz­tá­lyú baj­no­ki, továb­bá 2 klub­csa­pa­tok közöt­ti nem­zet­kö­zi barát­sá­gos fel­ké­szü­lé­si mér­kő­zés.