Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség egy vadászbaleset ügyében- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Kazinc­bar­ci­kai Járás­bí­ró­ság fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt hozott íté­le­tet egy rend­őr ellen.

2018 novem­be­ré­ben egy tár­sas vadá­sza­ton részt vevő rend­őr meg­se­be­sí­tett egy kis­ko­rút, ami­kor söré­tes vadász­fegy­ve­ré­vel a tőle 39 méter­re lévő, élénk színű ruhá­za­tot vise­lő haj­tót elta­lál­ta. A sér­tett tes­té­be fúró­dó sörét­lö­ve­dé­kek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­tak.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pénz­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben.

Tekin­tet­tel arra, hogy a Kazinc­bar­ci­kai Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben 200.000 forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki, az ügyész­ség maga­sabb össze­gű pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben tár­gya­lás tar­tá­sát kérte.

Az ügyész­ség a teg­nap meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen – beis­me­rés ese­té­re – 450.000 forint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­lott a vád­irat­tal egye­ző­en beis­mer­te bűnös­sé­gét és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, majd a bíró­ság 192.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let­tel szem­ben a vád kép­vi­se­le­tét ellá­tó ügyész fel­leb­be­zést jelen­tett be a vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért, maga­sabb össze­gű pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa, vala­mint a részé­re tör­vény­sér­tő módon kiadott lőfegy­ver és lősze­rek elkob­zá­sa érde­ké­ben.

A ter­helt és a védő a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség koráb­bi vadász­bal­eset­tel kap­cso­la­tos saj­tó­köz­le­mé­nyei az aláb­bi lin­ke­ken olvas­ha­tó­ak:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-egy-ujabb-vadaszbaleset-miatt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye-fotoval/,

https://ugyeszseg.hu/vademeles-egy-halalos-kimenetelu-somogyi-vadaszbaleset-miatt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye-fotokkal/.