Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség kiskorú veszélyeztetése miatt - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt hozott íté­le­tet három ter­helt­tel szem­ben, akik egy Fejér megyei óvo­dá­ban erő­szak­kal pró­bál­tak meg­etet­ni egy gyermeket.

A vád­irat sze­rint két óvo­da­pe­da­gó­gus úgy dön­tött, hogy a dajka segít­sé­gé­vel meg­pró­bál­ják meg­etet­ni az étke­zé­si zavar­ban szen­ve­dő három és fél éves gyer­me­ket. A gyer­mek a többi tár­sá­val együtt az asz­tal­nál ült és az ebé­det várta, ami­kor a vád­lot­tak hozzá lép­tek, egyik kezét az egyik, másik kezét a másik vád­lott hátra fogta, a har­ma­dik ter­helt pedig kanál­lal az ételt a szá­já­ba tette, amely­nek hatá­sá­ra a gyer­mek sírni kez­dett. A máso­dik kanál ételt is meg­pró­bál­ták a szá­já­ba eről­tet­ni, azon­ban a til­ta­ko­zó, síró gyer­mek fél­re­nyelt, amely­nek hatá­sá­ra a cse­lek­mé­nyü­ket abbahagyták.

A cse­lek­ményt köve­tő­en a sér­tett visel­ke­dé­se meg­vál­to­zott, zár­kó­zot­tá, szo­mo­rú­vá vált, sírva ment óvo­dá­ba. A szü­lők a cse­lek­ményt köve­tő­en a gyer­me­ket átírat­ták egy másik óvodába.

A vád­lot­tak a fel­ada­tuk­ból eredő köte­les­sé­gü­ket súlyo­san meg­szeg­ték, a kis­ko­rú testi, érzel­mi fej­lő­dé­sét veszé­lyez­tet­ték, ami­kor az álta­luk is tudot­tan táp­lál­ko­zá­si zavar­ban szen­ve­dő gyer­me­ket kény­szer­rel pró­bál­ták meg­etet­ni, amely az evés­sel kap­cso­la­tos nehéz­sé­ge­it tovább mélyí­tet­te, továb­bá fenn­állt a gyer­mek ful­la­dá­sá­nak a lehetősége.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­tól elté­rő­en mind­há­rom ter­hel­tet 120 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te. Az ügyész­ség az íté­let ellen súlyo­sí­tá­sért, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.