Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Súlyosításért fellebbezett ügyészség a kartell-ügyben- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lot­tak kor­lá­toz­ták a pia­cot, az ügyész­ség – önma­guk­ban – eny­hé­nek tart­ja a több­mil­li­ós pénz­bün­te­té­se­ket, súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be per­or­vos­la­tot.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 64 éves férfi a magyar köz­utak fenn­tar­tá­sá­val fog­lal­ko­zó cégek pia­cán a ver­seny­tár­sa­i­val együtt­mű­köd­ve a 2013-2014. évek­ben egy kar­tellt hozott létre. A vád­lot­tak bár piaci ver­seny­tár­sa­kat kép­vi­sel­tek, fel­osz­tot­ták egy­más között a pia­cot. Előre meg­ál­la­pod­tak abban, hogy az egyes álla­mi tulaj­do­nú vál­la­la­tok által – pél­dá­ul útbur­ko­lat jel fel­fes­té­se vagy téli sószó­rás tár­gyá­ban – kiírt köz­be­szer­zé­se­ken melyik cég, milyen fel­té­te­lek­kel indul, kié lesz a nyer­tes pályá­zat, a nyer­tes pályá­zó hogyan kár­pó­tol­ja a meg­ren­de­zett módon „vesz­tes” pályá­zó­kat mun­kák­kal.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­be­szer­zé­si és kon­cesszi­ós eljá­rás­ban elkö­ve­tett ver­senyt kor­lá­to­zó meg­ál­la­po­dás bűn­tet­te miatt emelt vádat 11 fér­fi­val szem­ben, amely egyes vád­lot­tak­nál több rend­be­li volt.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a vád­lot­ta­kat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint és őket 1,2 mil­lió forint­tól 4,5 mil­lió forin­tig ter­je­dő pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség gaz­da­sá­gi bűn­ügyek­re sza­ko­so­dott rész­le­ge fel­leb­be­zést jelen­tett be 11 vád­lott ter­hé­re: 2 vád­lott pénz­bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa miatt, 9 vád­lott ese­té­ben azért, hogy a pénz­bün­te­tés mel­lett ítél­jék őket fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re is, 10 vád­lott ese­té­ben pedig azért, hogy tilt­sák el őket a cég­ve­ze­tés­től.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa és a meg­je­lölt továb­bi bün­te­té­sek kisza­bá­sa indo­kolt a többi között azért, mert a vád­lot­tak maga­tar­tá­sa a ver­seny kor­lá­to­zá­sá­val és kizá­rá­sá­val álta­lá­nos áremel­ke­dés­hez is veze­tett a pia­con.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Fővá­ro­si Tör­vény­szék hoz majd dön­tést.