Főoldal » Archív » Súlyosításért fellebbezett ügyészség az időskorúak otthonaiba betörő rablók ügyében – VIDEÓVAL az elfogásról

Nyolc­van­négy és het­ven­nyolc éves sér­tet­te­ket támad­tak meg; az ügyész­ség vádja alap­ján elítél­ték őket, azon­ban az ügyész­ség fel­leb­be­zett az enyhe bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa céljából.

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­jai – öt férfi és egy nő – 2016. novem­ber 13-án, haj­nal­ban, gép­ko­csi­val a XXII. kerü­let­be men­tek. Innen négyen gya­log men­tek tovább a kisze­melt ingat­lan­hoz, miköz­ben két tár­suk a gép­ko­csi­ban várt rájuk. A sér­tett házá­nak ajta­ját berúg­ták, és a zajok­ra fel­éb­re­dő nyolc­van­négy éves, beteg­sé­gek­kel küzdő nőtől pénzt és ékszert köve­tel­tek. A sér­tett kér­lel­te őket, hogy ne bánt­sák. Ekkor fel­éb­redt a sér­tett uno­ká­ja is, és a nap­pa­li­ba sie­tett. Ami­kor a vád­lot­tak meg­lát­ták a fér­fit, ket­ten ököl­lel több­ször meg­ütöt­ték őt, ami­től a föld­re került.  A táma­dók ezután a lakás­ban érté­kek után kutat­tak, és mint­egy 20.000 forint kész­pénzt, egy mobil­te­le­font és egy fény­ké­pe­ző­gé­pet zsákmányoltak.

2016.december 4-én, haj­nal­ban, négyen szin­tén egy XXII. kerü­le­ti ingat­lan­ba tör­tek be, miköz­ben két tár­suk a gép­ko­csi­ban várt rájuk. A zajok­ra fel­éb­redt a ház­ban lakó het­ven­nyolc éves, járó­ke­ret­tel köz­le­ke­dő sér­tett, aki kia­bá­lá­sá­val meg­za­var­ta a betö­rő­ket. A négyes cso­port  távo­zott, később azon­ban vissza­tért, és beron­tott a házba. A sér­tett a járó­ke­re­té­vel pró­bál­ta meg vissza­tar­ta­ni a táma­dó­kat, azon­ban őt ekkor az egyik vád­lott több­ször ököl­lel meg­ütöt­te, egy másik pedig befog­ta a szá­ját, hogy ne kia­bál­jon. A sér­tett esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A ter­hel­tek átku­tat­ták a házat, ahon­nan végül egy lezárt falá­dát tulaj­do­ní­tot­tak el, ami­ben köz­ok­ira­tok voltak.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­ta­kat több rend­be­li minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­té­ben, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, a gép­ko­csi­ban vára­ko­zó­kat pedig bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett lopásban.

A bíró­ság – egyes vád­lot­ta­kat fel­men­tett a köz­ok­irat­tal vissza­élés vádja alól, és – két vád­lot­tat hét és nyolc év fegy­ház­ra, illet­ve ugyan­ek­ko­ra tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt, tár­sa­i­kat pedig fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­sel sújtotta.

A kerü­le­ti ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a rész­fel­men­té­sek és rész­ben téves jogi minő­sí­tés miatt, vala­mint a bün­te­té­sek jelen­tős súlyo­sí­tá­sa érdekében.

Az üggyel kap­cso­lat­ban a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett videó és a vád­eme­lés­ről szóló köz­le­mény az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő el:
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fel-evig-bujkalt-videoval 
https://ugyeszseg.hu/idoskoruak-otthonaiba-tortek-be-a-rablok-vadat-emelt-az-ugyeszseg-videoval/