Főoldal » Archív » Súlyosítást indítványoz a fellebbviteli főügyészség a barátnőjét szökésben megölő férfival szemben

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ember­ölés bűn­tet­te és fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt húsz évre ítélt vád­lott fegy­ház­bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A tör­vény­szék íté­le­te sze­rint a har­minc éves, több­szö­rös vissza­eső vád­lott 2018 nya­rán csa­lá­di ok miatt a bör­tön­ből rövid eltá­vo­zást kapott.  Úgy dön­tött, nem tér vissza a büntetés-végrehajtási inté­zet­be, hanem élet­tár­sá­val – a későb­bi sér­tet­tel – új éle­tet kezd. Ter­vük az volt, hogy előbb közö­sen buj­kál­nak, majd kül­föld­re távoz­nak.

Búvó­he­lyük felé egy erdő­ben halad­tak, ami­kor a tizen­ki­lenc éves sér­tett meg­gon­dol­ta magát, és a fér­fit szán­dé­ká­nak meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra akar­ta ráven­ni. A vád­lott azon­ban fel­dü­hö­dött. Fél­té­keny indu­la­tá­ban úgy vélte, hogy a lány bizo­nyá­ra más sze­mély miatt akar­ja vissza­kül­de­ni őt a bör­tön­be, ezért cipő­fű­ző­vel az előt­te gya­nút­la­nul hala­dó sér­tet­tet meg­foj­tot­ta. Miu­tán a holt­tes­tet magá­ra hagy­ta, hoz­zá­tar­to­zó­i­nak nyom­ban beval­lot­ta tet­tét, majd elrej­tő­zött. A rend­őrök más­nap reg­gel fog­ták el a rej­tek­he­lyén.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­se sze­rint, mivel a vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nye­it sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sa alatt és több­szö­rös vissza­eső­ként követ­te el, fegy­ház­bün­te­tést érde­mel, amely­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra már nem bocsát­ha­tó. A vád­ha­tó­ság a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést, a vád­lott és a védő az ember­ölés eny­hébb meg­íté­lé­sét kérte.

Bün­te­tő­bí­ró­ság a vád­lot­tat koráb­ban már több eset­ben ítél­te el külön­bö­ző erő­sza­kos és vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az álta­lá­nos és az egyé­ni meg­elő­zés érde­ké­ben a bör­tön­vi­selt vád­lott fegy­ház­bün­te­té­sé­nek hosszabb tar­tam­ban tör­té­nő kisza­bá­sa indo­kolt.

A bün­te­tő­ügy­ben beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek­ről az íté­lő­táb­la dönt.