Főoldal » Archív » Súlyosítást indítványozott a fellebbviteli főügyészség egy kábítószer-kereskedelem miatti ügyben

A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az egyik vád­lott öt éves sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra, míg három vád­lott ese­té­ben a kisza­bott tíz év, nyolc év és három év hat hónap sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sek  hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

Az első fokon eljá­ró Sze­ge­di Tör­vény­szék jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt az első­sor­ban Buda­pes­ten ille­gá­lis drog ter­jesz­té­sé­vel fog­lal­ko­zó vád­lot­tak ellen foly­ta­tott bün­te­tő­el­já­rást, akik mari­hu­á­nát és amfe­ta­mint érté­ke­sí­tet­tek a hoz­zá­juk for­du­ló sze­mé­lyek részé­re.

A vád­lot­tak és védő­ik rész­ben fel­men­té­sért, rész­ben eny­hí­té­sért jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést. Az ügyész­ség az egyik vád­lot­tal szem­ben kisza­bott, a tör­vé­nyi mini­mu­mot jelen­tő öt évi sza­bad­ság­vesz­tést eltúl­zot­tan eny­hé­nek tar­tot­ta, ezért vonat­ko­zá­sá­ban súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, míg a továb­bi vád­lot­ta­kat ille­tő­en kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se­ket tör­vé­nyes­nek ítél­te és az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.