Főoldal » Hírek » Súlyosították a 14 éves lányt prostitúcióra kényszerítő férfi büntetését - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki a nehéz körül­mé­nyek között élő kis­ko­rú sér­tet­tet pros­ti­tú­ci­ó­ra vette rá, majd az ebből szer­zett jöve­del­mé­nek nagyobb részét elvette.

Az íté­let sze­rint a fia­tal férfi 2012. júni­u­sá­ban élet­tár­si kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki a ren­de­zet­len csa­lá­di hát­te­rű 14 éves sér­tet­tel, akit ezt köve­tő­en a közös jobb élet ígé­re­té­vel  pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra vett rá. A kis­ko­rú lány ebbe ele­in­te bele­egye­zett, később azon­ban már vona­ko­dott, mert azzal szem­be­sült, hogy a férfi az álta­la kere­sett pénzt nem a ter­ve­zett közös éle­tük­re for­dít­ja, hanem a csa­lád­já­val éli fel. A férfi emi­att bán­tal­maz­ta is a sér­tet­tet, aki ennek hatá­sá­ra egé­szen 2015. augusz­tu­sá­ig foly­tat­ta a pros­ti­tú­ci­ós tevékenységet.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a fér­fit ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, amit a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség fenn­tar­tott. A vád­lott fel­men­té­sért, a védő elsőd­le­ge­sen fel­men­tés érde­ké­ben, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la egyet­ér­tett a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel, és az első­fo­kú íté­le­tet meg­vál­toz­tat­va a fér­fi­vel szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 5 évre súlyo­sí­tot­ta. Az íté­let jogerős.