Főoldal » Hírek » Súlyosították a Dózsa György úti gázolót átverő férfi büntetését - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta a Dózsa György úti gázo­ló­tól 900.000 Ft-ot kicsa­ló férfi büntetését. 

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2020 novem­be­ré­ben emelt vádat egy har­min­cas éve­i­ben járó csö­mö­ri férfi ellen, aki 2017-ben, a Dózsa György úti gázo­ló­ként ismert­té vált M. Richárd­dal egy köz­ve­tí­tőn keresz­tül elhi­tet­te, hogy rend­őri és köz­le­ke­dé­si ható­sá­gi kap­cso­la­tai útján 600-600.000.-Ft-ért előbb vissza­szer­zi bevont veze­tői enge­dé­lyét, illet­ve ked­ve­ző módon befo­lyá­sol­ja az elle­ne halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt foly­ta­tott bün­te­tő­el­já­rást. Végül össze­sen 900.000.-Ft kész­pénz jutott hozzá néhai M. Richárdtól.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­vel a ter­hel­tet bűnös­nek mond­ta ki 3 rend­be­li befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, 200.000.-Ft pénz­bün­te­tés­re, vala­mint 900.000.-Ft vagyon­el­kob­zás­ra ítélte.

Az ügy­dön­tő hatá­ro­zat ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ért, míg a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért, illet­ve eny­hí­té­sért jelen­tet­tek be fellebbezéseket.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a másod­fo­kú eljá­rást lefoly­ta­tó Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va kez­de­mé­nyez­te az első­fo­kon kisza­bott pénz­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát is.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a befo­lyá­sá­val üzér­ke­dő elkö­ve­tő pénz­bün­te­té­sét 1.000.000.-Ft-ra, míg a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­jét 5 év tar­tam­ra súlyosította.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvashatók:

https://ugyeszseg.hu/vesztegetesre-is-hajlando-volt-a-jogositvanyaert-a-dozsa-gyorgy-uti-gazolo/

https://ugyeszseg.hu/vegrehajtando-szabadsagvesztesert-fellebbezett-az-ugyeszseg-a-dozsa-gyorgy-uti-gazolot-atvero-ferfi-bunugyeben