Főoldal » Archív » Súlyosították a több, mint két és fél milliárd forint vagyoni hátrányt okozó adócsalók büntetését

A Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zé­sét ala­pos­nak ítél­te a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la és a két és fél mil­li­árd forin­tot meg­ha­la­dó vagyo­ni hát­rányt okozó ter­hel­te­ket jog­erő­sen elítél­te.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a Bács-Kiskun megyei ter­hel­te­ket hat hónap és hét év közöt­ti sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te adó­csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint az elkö­ve­tők bűn­szer­ve­zet­ben mint­egy száz magyar és kül­föl­di vál­lal­ko­zást hasz­nál­tak fel, és több, mint két és fél mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek.  A vagyo­ni hát­rány­ból szár­ma­zó pénz jelen­tős részét off­shore cége­ken keresz­tül pedig „eltün­tet­ték”.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség, vala­mint a vád­lot­tak és védő­ik fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

A másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bűn­szer­ve­zet­tel érin­tett elkö­ve­tők bün­te­té­sét egy év és kilenc év közöt­ti fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re súlyo­sí­tot­ta.