Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Svájci örökség meséjével csalt ki milliókat

A vád­lott nő kita­lált egy valót­lan tör­té­ne­tet arról, hogy Svájc­ban elhunyt nagy­ma­má­ja után több mil­li­árd forint össze­gű örök­ség­hez jutott, mely­nek bir­tok­ba véte­lé­hez átme­ne­ti pénz­köl­csön­re van szük­sé­ge. A hiszé­keny embe­rek becsa­pá­sá­ban gya­kor­lott vád­lott kitar­tó és ala­pos mun­ká­val meg­fe­le­lő hát­te­ret is szer­ve­zett a tör­té­net mögé. Kéret­len és értel­met­len leve­le­zés­be kez­dett Magyar­or­szág Berni Kon­zu­lá­tu­sá­val, több­ször járt az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um ügy­fél­szol­gá­la­tán, és szám­lát nyi­tott egy bécsi bank­nál, de azon pénzt nem helye­zett el. Mind­ezek mel­lett írás­ban ügy­vé­det hatal­ma­zott meg, és több olyan valót­lan tar­tal­mú köz­jegy­zői okira­tot is készít­te­tett, ame­lyek­ben az örök­ség meg­lé­té­ről nyilatkozott.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye csalássorozatról