Főoldal » Hírek » Szabadnapos rendőr állította le az őrjöngő részeget - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re szá­mít­hat az a 28 éves férfi, aki - miu­tán itta­san nem enged­ték be egy élel­mi­szer­bolt­ba -, szi­dal­maz­ta és bán­tal­maz­ta a biz­ton­sá­gi őrt.

A részeg férfi 2019. decem­ber 7-én este akart bemen­ni egy sal­gó­tar­já­ni élel­mi­szer­üz­let­be, de ittas­sá­ga miatt az üzlet biz­ton­sá­gi őre nem enged­te be, és fel­szó­lí­tot­ta a bolt elha­gyá­sá­ra. A férfi erre trá­gár sza­vak­kal kia­bál­ni kez­dett az őrrel és egy alka­lom­mal meg is lökte őt.

Ezt látva egy épp az üzlet­ben vásár­ló rend­őr intéz­ke­dés alá vonta a fér­fit, aki ennek elle­né­re is foly­tat­ta az őrjön­gést. A rend­őr és a biz­ton­sá­gi őr együt­tes erő­vel tudta kive­zet­ni őt az üzlet vásár­ló­te­ré­ből, ezután a rend­őr a hely­szín­re hívta a kol­lé­gá­it, akik eljá­rást indí­tot­tak a férfi ellen.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a 28 éves férfi ellen a nyo­mo­zás befe­je­zé­se után garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat, mely­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.