Főoldal » Hírek » Szabadnapos rendőr fékezte meg a pisztollyal lövöldöző támadót – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 32 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 nya­rán, előz­mény nél­kül rátá­madt egy fia­tal nőre és egy fér­fi­ra, és a gáz-riasztó pisz­tolyt elsü­töt­te. A táma­dót végül egy arra járó sza­bad­na­pos rend­őr fékez­te meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júli­us 4-én, este, kábí­tó­sze­rek­től befo­lyá­solt álla­pot­ban, a XVII. kerü­let­ben sétált, ami­kor a jár­dán szem­be jött vele egy fia­tal nő és egy férfi. Az elkö­ve­tő meg­for­dult, követ­te őket, amit a fia­ta­lok ész­lel­tek, ezért meg­pró­bál­tak kitér­ni. A vád­lott azon­ban min­den előz­mény nél­kül futni kez­dett felé­jük, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy beszól­tak neki, és ezzel meg­bán­tot­ták. A fia­ta­lok pró­bál­ták meg­nyug­tat­ni a fér­fit, illet­ve meg­győz­ni arról, hogy nem mond­tak sem­mit, a vád­lott azon­ban rájuk támadt. A férfi meg­rúg­ta a fia­tal fér­fit, majd elő­vett egy gáz riasz­tó­pisz­tolyt - ami­nek tar­tá­sá­ra nem volt enge­dé­lye -, amit a nő mell­ka­sá­tól kb. 40 cen­ti­mé­ter­re tart­va elsütött.

Ezt köve­tő­en a táma­dó a nya­ká­nál fogva meg­ra­gad­ta a nőt, a föld­re vitte és leszo­rí­tot­ta. A fia­tal férfi azért, hogy tár­sát kisza­ba­dít­sa, ököl­lel arcon ütöt­te a táma­dót, aki ennek hatá­sá­ra elen­ged­te a nőt. A sér­tet­tek ekkor mene­kül­ni kezd­tek a vád­lott elől, akit egy arra járó civil ruhás rend­őr fel­tar­tóz­ta­tott, és a kol­lé­gái kiér­ke­zé­sé­ig visszatartott.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a meg­tá­ma­dott nő könnyebb sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 32 éves fér­fit fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség koráb­bi köz­le­mé­nyei az aláb­bi lin­ke­ken olvashatók:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/segelykialtas-az-ejszakaban

https://www.facebook.com/photo/?fbid=357114292649466&set=a.113591463668418

 A fotó­kon az elkö­ve­tés­hez hasz­nált gáz-riasztópisztoly látható.