Főoldal » Hírek » Szabadulása után élettársa ellen fordult az erőszakos férfi – fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó ter­helt­tel szem­ben, aki össze­tör­te élet­tár­sa érté­ke­it, meg­ölés­sel fenye­get­te, továb­bá az ágyra szorította.

A vád­lot­tal szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 2023 máju­sá­ban hir­de­tett íté­le­tet a bíró­ság, és bár négy év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, egy­út­tal hatá­ro­zott a közel egy éve tartó letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­szün­te­té­sé­ről is.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi a sza­ba­dí­tást köve­tő­en élet­tár­sa kapos­vá­ri ingat­la­ná­ba köl­tö­zött. A ter­helt négy nap múlva azért kez­dett az éjsza­kai órák­ban vesze­ked­ni az asszonnyal, mert a sér­tett szóvá tette a tele­ví­zió kikap­cso­lá­sát. A követ­ke­ző napok­ban a vesze­ke­dés addig fajult, hogy a vád­lott fel­bo­rí­tot­ta a sér­tett vas­kály­há­ját, a szek­rény­ről ledön­töt­te a nő egy koráb­ban hasz­nált tévé­ké­szü­lé­két, majd a sér­tett mobil­te­le­fon­ját is több­ször a föld­höz vágta.

A férfi a ron­gá­lás­sal és a szi­dal­ma­zás­sal nem elé­ge­dett meg, hanem az asszonyt egy kábel­lel a kezé­ben fenye­get­ni kezd­te, misze­rint azzal fogja meg­foj­ta­ni. A vád­lott pár órá­val később úgy akar­ta meg­csó­kol­ni a meg­fé­lem­lí­tett sér­tet­tet, hogy keze­it lefog­va lenyom­ta az ágyra. A nő nem fogad­ta a ter­helt köze­le­dé­sét, hanem sza­ba­dul­ni pró­bált, ezért a férfi közel 10 per­cen át az ágyra nyom­va tartotta.

A sér­tett beje­len­té­se alap­ján a kapos­vá­ri rend­őrök még aznap őri­zet­be vet­ték az agresszív fér­fit, akit ügyész­sé­gi indít­vány­ra a bíró­ság letartóztatott.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A képe­ken a vád­lott által meg­ron­gált tár­gyak láthatók.