Főoldal » Archív » Szabadulása után tovább fosztogatott a betörőpáros

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség soro­za­to­san elkö­ve­tett lakás és gép­ko­csi fel­tö­ré­sek miatt emelt vádat egy len­gyel­tó­ti fia­tal­ko­rú­val és ugyan­csak len­gyel­tó­ti fel­nőtt tár­sá­val szem­ben.

A vád­lot­tak 2016. júni­u­sá­ban Len­gyel­tó­ti kör­nyé­kén két sze­mély­gép­ko­csi­ból – rész­ben az ablak­üveg betö­ré­se útján – kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el és azzal együtt meg­sze­rez­ték a tulaj­do­no­sok sze­mé­lyes okmá­nya­it is, ame­lye­ket később meg­sem­mi­sí­tet­tek. Ezután a len­gyel­tó­ti sport­csar­nok öltö­ző­jé­ből és egy csa­lá­di ház­ból lop­tak tele­font, hasz­ná­la­ti tár­gya­kat, dohány­ter­mé­ket, gyógy­sze­re­ket és koz­me­ti­ku­mo­kat. A két férfi így össze­sen több mint 190.000,-Ft érté­ket szer­zett meg.

A vád­lot­ta­kat a ház­be­tö­rés után a rend­őrök iga­zol­tat­ták, cse­lek­mé­nyük lelep­le­ző­dött és őri­zet­be vet­ték őket. Sza­ba­du­lá­suk után azon­ban a lopá­so­kat tovább foly­tat­ták, négy autó­ból és két ingat­lan­ról össze­sen 330.000,-Ft érték­ben kész­pénzt, hasz­ná­la­ti tár­gya­kat és gyógy­nö­vényt tulaj­do­ní­tot­tak el.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú­val szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét, míg fel­nőtt tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és mind­ket­te­jük­kel szem­ben vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta.