Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Szabálytalan bérkifizetések, szabálytalan hulladékkezelés - Vádemelés egy vegyipari cég vezetőjével szemben

 

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy vegy­ipa­ri üze­me­ket működ­te­tő cég veze­tő­jé­vel szem­ben, mivel a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság két telep­he­lyén is a hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel tárol­tak, illet­ve helyez­tek el veszé­lyes hul­la­dé­kot, továb­bá több, a vád­lott veze­té­se alatt álló gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nál a bérek egy részé­nek kifi­ze­té­se az adó- és járu­lék­be­val­lá­si köte­le­zett­ség meg­sér­té­sé­vel történt.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint 2008-2014 között az elkö­ve­tő veze­té­se alatt álló hét gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nál a dol­go­zók munkabér-kiegészítés címén kész­pén­zes jut­ta­tás­ban is része­sül­tek, amely után a tár­sa­sá­gok az adó- és járu­lék­be­val­lá­si köte­le­zett­sé­gü­ket nem tel­je­sí­tet­ték, s ezzel össze­sen mint­egy 67 mil­lió forin­tos kárt okoz­tak a köz­pon­ti költségvetésnek.

A vád­irat­ban sze­re­pel továb­bá, hogy az elkö­ve­tő által veze­tett egyik gaz­da­sá­gi tár­sa­ság az Alföl­dön műkö­dő vegy­ipa­ri üze­mé­ben az enge­dé­lye­zett­nél nagyobb mennyi­sé­gű veszé­lyes hul­la­dé­kot tárolt, míg a Veszp­rém megyei ipar­te­rü­le­ten foly­ta­tott műtrá­gya, és a szenny­víz­tisz­tí­tás­ban is hasz­ná­la­tos vas-só gyár­tá­sa során enge­dély nél­kül tárolt, illet­ve hasz­nált fel acél­gyár­tás­ból szár­ma­zó hul­la­dék­sa­vat. A cég ez utób­bi hely­szí­nen foly­ta­tott tevé­keny­sé­ge során, 2012-ben elő­for­dult olyan eset, hogy a vád­lott uta­sí­tá­sá­ra a gyár­tás­ból szár­ma­zó kálcium-nitrát és vas-klorid isza­pot, vala­mint salét­rom­sav­val és sósav­val szennye­zett töl­tő­ka­vi­csot, épí­té­si anya­got ástak el, és takar­tak le föld­del. A cég a ter­me­lés során kelet­ke­ző kálcium-nitrát és vas-klorid isza­pot egyéb­ként nem veszé­lyes hul­la­dék­ként tar­tot­ta nyil­ván, és arról a kör­nye­zet­vé­del­mi ható­ság felé is valót­lan ada­tot szolgáltatott.

Szin­tén a vád tár­gyát képe­zi, hogy a vád­lott egyik csa­lád­tag­já­val, vala­mint hoz­zá­tar­to­zó­já­nak egy alkal­ma­zott­já­val az álta­la kép­vi­selt gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nevé­ben szín­lelt mun­ka­szer­ző­dé­se­ket kötött, s anél­kül, hogy az érin­tet­tek a két cég­nél bár­mi­fé­le tevé­keny­sé­get végez­tek volna, részük­re mun­ka­bért, vala­mint utá­nuk adót és járu­lé­kot fize­tett. Mind­ez­zel az egyik gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak közel 2 mil­lió, míg a másik cég­nek mint­egy 6.800.000 forint kárt okozott.