Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Szabálytalan előzése következtében egy férfi életét vesztette, egy nő pedig maradandó fogyatékosságot szenvedett- vádemelés- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2019. júli­us 14-én Szé­kes­fe­hér­vár és Zámoly között sza­bály­ta­la­nul elő­zött, amely­nek követ­kez­té­ben az egyik sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, míg a másik mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got szenvedett.

A vád­irat sze­rint a ter­helt dél­után a 8123 számú úton Szé­kes­fe­hér­vár felől Zámoly irá­nyá­ba köz­le­ke­dett. A vád­lott mögött a sér­tett a meg­en­ge­det­tet jelen­tő­sen meg­ha­la­dó sebes­ség­gel haladt és meg­kezd­te a vád­lott autó­já­nak elő­zé­sét. A vád­lott az elő­zés biz­ton­sá­gos fel­té­te­le­i­ről nem győ­ző­dött meg és annak elle­né­re kez­dett elő­zés­be, hogy a jár­mű­vé­nek elő­zé­sét a sér­tett már  meg­kezd­te. A ter­helt a gép­ko­csi ele­jé­vel a sér­tett által veze­tett jármű hátul­já­nak ütkö­zött. Az ütkö­zés érin­tő­le­ges volt, nem oko­zott volna egyen­súly­vesz­tést, azon­ban a sér­tett hir­te­len balra kor­mány­zott, letért az útpad­ká­ról, majd hir­te­len jobb­ra kor­mány­zott. A hir­te­len kor­mány­zá­sok követ­kez­té­ben a jármű sta­bi­li­tá­sát vesz­tet­te, a jobb olda­li sza­lag­kor­lát­nak, vala­mint a híd beton­ta­lap­za­tá­nak ütkö­zött. Az ütkö­zés­kor a gép­ko­csi sebes­sé­ge 127-132 km/óra volt. A gép­ko­csi az ütkö­zést köve­tő­en a föld­ről elemel­ke­dett és 3,7 méter magas­ság­ban közel 100 km/óra sebes­ség­gel egy út menti fának ütkö­zött. A férfi biz­ton­sá­gi övet nem viselt, a jár­mű­ből kiesett.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben töb­bek között az agy­törzs rész­le­ges foly­to­nos­ság meg­sza­ka­dá­sát, a belső szer­vek zúzó­dá­sát, vala­mint több­szö­rös csont­tö­rést szen­ve­dett. Halá­la a bal­eset hely­szí­nén bekövetkezett.

A sér­tett a veze­té­si képes­ség­re hát­rá­nyo­san ható szer befo­lyá­sa alatt állt.

A jármű jobb első ülé­sén utazó nő több­szö­rös csont­tö­rést szen­ve­dett, nála mara­dan­dó fogya­té­kos­ság ala­kult ki.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.