Főoldal » Archív » Szabálytalanul előző kamionos okozott halálos közúti balesetet

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat egy len­gyel fér­fi­val szem­ben aki­nek hibá­já­ból egy fia­tal férfi éle­tét vesz­tet­te Sáros­pa­tak közelében.

A 29 éves len­gyel férfi egy nyer­ges­von­ta­tó kami­on­nal köz­le­ke­dett Sáros­pa­tak­ról Mis­kolc felé 2015 szep­tem­be­ré­ben. Előt­te egy másik kami­on haladt, amit a vád­lott elkez­dett meg­előz­ni. Ezt egy­részt csak mini­má­lis sebes­ség különb­ség­gel tette, más­részt egy tel­jes egé­szé­ben be nem lát­ha­tó kanyarban.

Az elő­zés vége felé járt, ami­kor a kami­on von­tat­mány része még a szem­be jövő sáv­ban volt és ezzel ütkö­zött a sér­tett férfi által veze­tett sze­mély­au­tó. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sze­mély­au­tó lesod­ró­dott az útról, több­ször meg­pör­dült a leve­gő­ben és egy fát is kidön­tött. A bal­eset­ben a gép­ko­csi veze­tő olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy men­tő­he­li­kop­ter­rel kel­lett kór­ház­ba szál­lí­ta­ni. Itt a gon­dos orvo­si ellá­tás elle­né­re mint­egy 6 hónap múlva bele­halt sérüléseibe.

A kami­on sofőr­je az elő­zés sza­bá­lya­it súlyo­san meg­szeg­te. Maga­tar­tá­sa köz­vet­len oka volt a bal­eset bekövetkezésének.

A len­gyel állam­pol­gár­sá­gú sofőr ellen az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.