Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Szabálytalanul megépített kémény miatt visszaáramló szén-monoxid idézte elő a sértett halálát

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a berettyó­új­fa­lui férfi ellen, aki szak­sze­rűt­le­nül épí­tet­te meg a sér­tett házá­nál a kéményt és a vissza­áram­lott szén-monoxid a sér­tett halá­lát okozta.

A sér­tett csa­lád­já­val együtt egy derecs­kei ingat­lan­ban élt, amely­ben a férfi maga készí­tett egy kemen­cét. A sér­tett jó isme­rő­si viszony­ban állt a vád­lot­tal és 2013. nya­rán meg­kér­te őt arra, hogy a kemen­cé­hez épít­sen kéményt.

A vád­lott rend­sze­re­sen dol­go­zott segéd­mun­kás­ként kőmű­ves mel­lett, azon­ban kémény­épí­tés kap­csán tapasz­ta­lat­tal, illet­ve meg­fe­le­lő szak­mai tudás­sal, vég­zett­ség­gel nem rendelkezett.

A férfi 2013 őszén egy tég­lá­ból fala­zott kéményt épí­tett, azon­ban ennek a magas­sá­ga nem érte el a tető magas­sá­gát, ezért annak nem volt meg­fe­le­lő a huza­ta, azt maga­sí­ta­ni kellett.

A sér­tett nem akart több pénzt köl­te­ni tég­lá­ra, ezért egy más­fél méter hosszú­sá­gú eter­nit csö­vet vett és arra kérte a vád­lot­tat, hogy azzal told­ja ki a kéményt. A vád­lott a sér­tett kéré­sét tel­je­sí­tet­te, a tég­lá­ból készült kémény­sza­kaszt foko­za­to­san leszű­kí­tet­te, majd bele­épí­tet­te a 12 cm átmé­rő­jű eter­nit csövet.

Miu­tán a kémény elké­szült, a sér­tett és csa­lád­tag­jai a lakó­ház­ban kiala­kí­tott kemen­cé­hez füst­csö­vet vezet­tek, a csat­la­ko­zá­si pont­ja­it sár­ral tapasz­tot­ták be. Ezt köve­tő­en a téli idő­szak­ban a sér­tett és csa­lád­ja a kemen­cé­ben rend­sze­re­sen fűtött.

2017. janu­ár 13-ról 14-re vir­ra­dó éjsza­ka a sér­tett abban a helyi­ség­ben aludt, ahol a kemen­ce volt és szén-monoxid mér­ge­zés követ­kez­té­ben meghalt.

A vád­lott az égéstermék-elvezető beren­de­zé­sek meg­épí­té­sé­re vonat­ko­zó szab­vány több pont­ját is meg­szeg­te, mely­nek ered­mé­nye­ként a házba vissza­áram­lott a szén-monoxid, amely a sér­tett halá­lát okozta.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen halált okozó fog­la­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.