Főoldal » Archív » Száguldásával egy gyalogos halálát okozta

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a meg­en­ge­dett sebes­sé­get jócs­kán túl­lép­ve, egy átala­kí­tott gép­ko­csi­val, Ceg­lé­den két gya­lo­gost gázolt el.

A vád sze­rint a férfi 2019 ápri­li­sá­ban, mecha­ni­kai és elekt­ro­ni­kai rend­sze­rek­kel 400 lóerő­re emelt tel­je­sít­mé­nyű gép­ko­csi­val, 50 km/h helyett kb. 145 km/h sebes­ség­gel haladt Ceg­lé­den, a Kos­suth Ferenc utcán. Két gya­lo­gos ugyan­ezen az úton kereszt­ben kez­dett átkel­ni, az autó ekkor még leg­alább 70 méter­re volt tőlük.

A sebes­ség túl­lé­pé­se miatt a jár­mű­vet veze­tő­je nem tudta meg­ál­lí­ta­ni és mind­két gya­lo­gost elütöt­te, akik közül az egyik a hely­szí­nen elhunyt, míg a másik súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügy­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség az autó sofőr­je ellen.