Főoldal » Archív » Szakítottak vele, ezért késsel támadt volt szerelme testvérére

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 36 éves férfi ellen.

A vád­lott 2017. decem­ber hónap­já­ban a Gönc tele­pü­lé­sen meg­ren­de­zett vásár­ban ita­lo­zott, köz­ben össze­ta­lál­ko­zott a sér­tett nővel, aki­nek test­vé­ré­vel több éven keresz­tül sze­rel­mi viszo­nya volt, de pár hónap­ja az megszakadt.

A vád­lott meg­fe­nye­get­te a nőt azzal, hogy meg­öli őt és a csa­lád­ját is, ehhez fegy­ve­re is van, amit már ki is pró­bált. A fenye­ge­té­sek mel­lett viszont győz­köd­te, hogy beszél­jen test­vé­ré­vel az érzel­mi kap­cso­lat hely­re­ál­lí­tá­sá­ról. A sér­tett nő ezt elhá­rí­tot­ta, és elment a vásár­ból, azon­ban ugyan­ezen a napon, ami­kor egy sport­lé­te­sít­mény elő­te­ré­ben gyer­me­ké­vel tar­tóz­ko­dott, a még min­dig ittas álla­pot­ban lévő vád­lott meg­lát­va őt, beron­tott az épü­let­be, meg­mar­kol­ta a sér­tett haját, és egy kés­sel támadt rá. A nő véde­ke­zett, így a vád­lott szú­rá­sa a bal kezén sebe­sí­tet­te meg, 2 hét gyógy­tar­ta­mú sérü­lést okoz­va. A vád­lott ezután is táma­dott, fenye­get­te a sér­tet­tet és köve­tel­te tőle, hogy hívja fel a test­vé­rét, aki félel­mé­ben ennek ele­get tett.

A sér­tett nő 2018. május hónap­já­ban is talál­ko­zott Gönc tele­pü­lé­sen a vád­lot­tal, aki ismét meg­fe­nye­get­te, hogy őt és csa­lád­ját meg­öli. A nő ijedt­sé­gé­ben az utcá­ról besza­ladt egy köze­li üzletbe.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.