Főoldal » Hírek » Rendezvények » Szakmai napot szervezett a Zala Megyei Főügyészség

A sze­xu­á­lis erő­szak áldo­za­ta­i­val kap­cso­la­tos jog­kér­dé­sek a régi­ós kon­fe­ren­ci­án

A Zala Megyei Főügyész­ség 2017. május 10-én tar­tott szak­mai napot a bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­le­ten dol­go­zó ügyé­szek, alügyé­szek, fogal­ma­zók szá­má­ra. A gya­kor­la­ti kér­dé­sek­re ori­en­tált téma­vá­lasz­tás a Leg­főbb Ügyész­ség jóvá­ha­gyá­sa alap­ján belép­he­tett az ügyé­szek szá­má­ra köte­le­ző­en elő­írt szak­mai tovább­kép­zé­sek sorá­ba.

Az egész napos ren­dez­vény nagy érdek­lő­dés mel­lett zaj­lott, mert a 31 fő zalai szak­em­ber mel­lett sop­ro­ni, szek­szár­di, veszp­ré­mi, ajkai, tapol­cai és pécsi ügyé­szek is jelen vol­tak.

Dr. Novák­né dr.Lang Sza­bi­na osz­tály­ve­ze­tő és Hen­czi Atti­la medi­á­tor a Zala Megyei Kor­mány­hi­va­tal Igaz­ság­ügyi Osz­tá­lyá­nak mun­ka­tár­sai ismer­tet­ték a medi­á­ci­ó­val kap­cso­la­tos szak­mai tapasz­ta­la­ta­i­kat, külö­nös tekin­tet­tel arra, hogy miért tart­ják fon­tos­nak, hogy a sér­tet­ti repa­rá­ció meg­előz­ze az állam bün­te­tő igé­nyét. A medi­á­tor rámu­ta­tott arra, hogy milyen hosszú folya­mat, mire a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­je és a sér­tett meg­ál­la­po­dá­sa lét­re­jön, de meg­éri a fárad­sá­got, mert a konk­rét ese­tek azt támaszt­ják alá, hogy az elkö­ve­tők így sok­kal job­ban bele­lát­nak a sér­tett éle­té­be, szem­be­sül­nek azzal, milyen hatás­sal volt rájuk az elszen­ve­dett bűn­cse­lek­mény, ami által sok­kal haté­ko­nyab­ban tart­ha­tók vissza újabb bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­től.
Dr. Kökényesi-Bartos Atti­la leg­főbb ügyész­sé­gi ügyész az igaz­ság­ügyi infor­ma­ti­kus szak­ér­tők és szak­ta­nács­adók sze­re­pét ele­mez­te a bün­te­tő­el­já­rás­ban. Ábrák­kal szem­lél­tet­ve mutat­ta be a leg­újabb infor­ma­ti­kai esz­kö­zök gya­kor­la­ti alkal­ma­zá­sá­nak lehe­tő­sé­ge­it a bűn­ül­dö­zés során.
Vadász­né dr. Motics­ka Anna­má­ria a NAV Sze­ren­cse­já­ték Fel­ügye­le­ti Osz­tá­lyá­nak kép­vi­se­le­té­ben a til­tott sze­ren­cse­já­té­kok lelep­le­zé­sé­nek infor­ma­ti­ka esz­kö­ze­i­ről tar­tott szí­nes beszá­mo­lót, külön kitér­ve arra, hogy milyen veszé­lyek­nek van­nak kité­ve a folya­ma­to­san műkö­dő és elér­he­tő, ille­gá­lis foga­dó­fe­lü­le­tek hasz­ná­lói. Fel­hív­ta a figyel­met rá, hogy szá­muk­ra a felü­le­te­ket működ­te­tők jog­sér­té­sei ellen jelen­leg nincs hat­ha­tós jogi véde­lem.
A dél­utá­ni órák­ban került sor Igné­czi Haj­nal­ka kri­mi­nál­pszi­cho­ló­gus nagy­si­ke­rű elő­adá­sá­ra., aki a „Vadá­szat” című dán film meg­te­kin­té­sét köve­tő­en, az abban látot­ta­kat is ele­mez­ve, a gyer­mek­ko­rú sér­tet­tek sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak miatt indult eljá­rá­sok kap­csán a sza­va­hi­he­tő­ség­gel kap­cso­la­tos dilem­má­kat vázol­ta.