Főoldal » Archív » Szakszerűtlen villanyszerelés okozott halálos áramütést

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, mert maga­tar­tá­suk­nak köszön­he­tő­en az egyi­kük test­vé­re halá­los áram­ütést szenvedett.

A vád sze­rint az egyik elkö­ve­tő és hét test­vé­re, vala­mint édes­any­ja által lakott ház­ban még 2015. évben végez­tek vil­lany­sze­re­lé­si mun­ká­kat, ame­lyek utó­lag meg­ál­la­pít­ha­tó­an szak­sze­rűt­le­nek vol­tak. A védő­föl­de­lést és az érin­tés­vé­del­mi rend­szert nem ala­kí­tot­ták ki meg­fe­le­lő­en, így az elekt­ro­mos háló­zat­ba bekö­tött elekt­ro­mos beren­de­zé­sek ráztak.

Mivel a rend­szert kiépí­tő vil­lany­sze­re­lő idő­köz­ben elhunyt a ház­ban lakók új sze­re­lőt hív­tak ki a hiba elhárítására.

A kiér­ke­ző sze­re­lő azon­ban nem ellen­őriz­te a védő­föl­de­lést illet­ve az érin­tés­vé­del­mi háló­za­tot. Helyet­te csak kon­nek­to­ro­kat cse­rélt, továb­bá azt álla­pí­tot­ta meg, hogy a víz­ak­ná­ban lévő házi vízmű, avagy eset­leg az ahhoz tartó veze­ték rossz.

A ház­ban lakó, egyéb­ként vil­lany­sze­re­lői képe­sí­tés­sel nem ren­del­ke­ző elkö­ve­tő ezután vett egy másik szi­vattyút. Mivel azon­ban azzal is meg­ma­radt a prob­lé­ma maga cse­rél­te ki a ház és a víz­ak­na közöt­ti vezetékszakaszt.

Ezt köve­tő­en a ház­ban egyik test­vé­re 2017. augusz­tu­sá­ban für­de­ni sze­re­tett volna egy kád­ban, ami vas­ból készült. Ami­kor abban ülve meg­nyi­tot­ta a csa­pot – ezzel bein­dít­va a szi­vattyút – a rossz rend­szer miatt a 230 Vol­tos zár­la­ti áram köz­vet­le­nül a kád csap­ján jelent meg. A sér­tett a csap­hoz érve áram­ütést szen­ve­dett mely­nek követ­kez­té­ben  kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol elhunyt.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség a ház­ban lakó elkö­ve­tő ellen halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge, míg a hibát meg­fe­le­lő­en fel nem táró vil­lany­sze­re­lő ellen fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.