Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Számlanyitással indult – vádemelés pénzmosás miatt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Isme­ret­len sze­mély kéré­sé­re nyi­tott bank­szám­lát egy szlo­vák nő Buda­pes­ten, majd az arra érke­ző – bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó – össze­ge­ket átad­ta meg­bí­zó­já­nak. A Fővá­ro­si Főügyész­ség bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za az ügyben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott, egy 27 éves szlo­vák nő 2018-ban Buda­pes­ten bank­szám­lát nyi­tott azzal a valót­lan indok­kal, hogy tanul­má­nyai és min­den­na­pi meg­él­he­té­se érde­ké­ben Szlo­vá­ki­á­ból átuta­lá­so­kat vár szü­le­i­től. A bank­szám­lát azon­ban való­já­ban egy isme­ret­le­nül maradt, kül­föl­di néven bemu­tat­ko­zó férfi kéré­sé­re nyi­tot­ta. A szám­lá­ra kül­föl­di cégek, illet­ve egy egyé­ni vál­lal­ko­zó sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó össze­gek érkez­tek, ame­lyek nagy részét a nő fel­vet­te és átad­ta tár­sá­nak, vala­mint olyan is elő­for­dult, hogy a szám­lá­hoz tar­to­zó bank­kár­tyát adta át a fér­fi­nak, aki maga intéz­te a pénz­fel­vé­telt. A vád­lott és társa több mint 4,6 mil­lió forin­tot sze­rez­tek meg, illet­ve továb­bi 700 ezer forint­hoz kísé­rel­tek meg hoz­zá­jut­ni, ez azon­ban meg­hi­ú­sult, mivel a kül­föl­di sér­tett idő­ben a ható­sá­gok­hoz és a bank­já­hoz fordult.

A buda­pes­ti nyo­mo­zók fel­de­rí­tet­ték a cse­lek­ményt és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a nőt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mé­nyek üldö­zé­sé­re sza­ko­so­dott osz­tá­lya a nő ellen foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – tár­gya­lást mel­lőz­ve – bün­te­tő­vég­zés­ben szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és pénzbüntetést.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ismé­tel­ten fel­hív­ja a figyel­met, hogy az is bűn­cse­lek­ményt való­sít­hat meg, ha vala­ki isme­ret­len sze­mély kéré­sé­re bank­szám­lát nyit, és az arra érke­ző, tisz­tá­zat­lan ere­de­tű, tipi­ku­san tör­vény­sér­tő for­rás­ból szár­ma­zó össze­ge­ket átad­ja az ismeretlennek.